f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 8
OFFICE OF HIGHWAY 8
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรดีเด่นด้านการบริหารจัดการงานทาง ตอบสนองภารกิจของกรมทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 แผนงานรายประมาณการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปีงบประมาณ 2565 ของแขวงทางหลวงยโสธร ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สุวรรณภูมิ–โนนชัยศรี ระหว่าง กม.214+330–กม.215+680 26/01/2565 ยส.6/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 8
32 แผนงานรายประมาณการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2565 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ของแขวงทางหลวงมหาสารคาม ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน หนองจิก – ห้วยแอ่ง ทางหลวงหมาย เลข 291 ตอน ทางเลี่ยงเมืองมหาสารคาม 01/02/2565 มค.27/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 8
33 แผนรายประมาณการ ประจำปี2565 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 215 ตอน สุวรรณภูมิ- สาหร่าย (รวมปรับปรุงทางแยกที่ กม.59+474) ระหว่าง กม.58+900-กม.60+050 ปริมาณงาน 1 แห่ง 31/01/2565 ยส.9/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 8
34 แผนรายประมาณการ ประจำปี. 2565 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ของแขวงทางหลวงยโสธร ทางหลวงหมายเลข 2083 ตอน สะเดา-คำเขื่อนแก้ว ระหว่างกม.37+000-กม.38+575 27/01/2565 ยส.7/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 8
35 แผนงานรายประมาณการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2565 กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ของแขวงทางหลวงมหาสารคาม ทางหลวงหมายเลข 208 ตอน หนองสระพัง – มหาสารคาม ตอน 2 ระหว่าง กม.32+707 – กม.37+202 (LT.,RT.) 01/02/2565 มค.28/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 8
36 แผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565 งานฟื้นฟูทางหลวง ของแขวงทางหลวงยโสธร ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน ยโสธร-สะพานคลองลำเซ ระหว่าง กม.266+750-กม.267+657 02/02/2565 ยส.12/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 8
37 แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 2044 ตอน หนองดง–โพนทอง ระหว่าง กม.43+937-กม.45+928 ปริมาณงาน 1 แห่ง 31/01/2565 รอ.6/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 8
38 แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาคของแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน ร่องคำ- โพนทอง ระหว่าง กม.52+600- 31/01/2565 รอ.7/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 8
39 แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ของแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ทางหลวงหมายเลข 2045 ตอน ร้อยเอ็ด-หนองคูโคก ระหว่าง กม.15+044- กม.17+000 31/01/2565 รอ.5/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 8
40 แผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ของแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ทางหลวงหมายเลข 2045 ตอน ร้อยเอ็ด-หนองคูโคก 03/02/2565 รอ.8/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 8
41 แผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ของแขวงทางหลวงมหาสารคาม ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ไพศาล – บรบือ ตอน 1 ระหว่าง กม.24+271 – กม.30+771 (LT.) ปริมาณงาน 70,946 ตร.ม. 10/02/2565 มค.91/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 8
42 แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ของแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ทางหลวงหมายเลข 227 ตอน กาฬสินธุ์ – แยกดงแหลม ระหว่าง กม.14+52 01/02/2565 กส.20/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 8
43 แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ของแขวงทางหลวงยโสธร ทางหลวงหมายเลข 2169 ตอน ยโสธร-กุดชุม ระหว่าง กม.5+800-กม.8+000 02/02/2565 ยส.13/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 8
44 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ของแขวงทางหลวงยโสธร ทางหลวงหมายเลข 2351 ตอน พลไว- แข้โพนเมือง ระหว่าง กม.20+340-กม.22+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/02/2565 ยส.11/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 8
45 แผนรายประมาณการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี 2565 โครงการบูรณะโครงข่าย ทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ของแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ลำน้ำพาน– บ้านหลุบ ระหว่าง กม.1+020 – กม.1+800 (RT.) และระหว่าง กม.4+910 – กม.7+305 (RT.) 19/01/2565 กส.4/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 8
แสดง 31 ถึง 45 จาก 74 รายการ