f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 8
OFFICE OF HIGHWAY 8
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรดีเด่นด้านการบริหารจัดการงานทาง ตอบสนองภารกิจของกรมทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 แผนรายประมาณการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 33100 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ของแขวงทางหลวงยโสธร บนทางหลวงหมายเลข 292 ตอน ทางเลี่ยงเมืองยโสธร ระหว่าง กม.6+409 – กม.7+078 ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/11/2565 ยส.15/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 8
17 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 33100 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ของแขวงทางหลวงยโสธร บนทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน โพนทอง–ห้วยคล้อ ระหว่าง กม.88+225 – กม.89+725 ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/11/2565 ยส.9/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 8
18 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี 2566 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ของแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ทางหลวงหมายเลข 215 ตอน ร้อยเอ็ด-สุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.28+680-กม.30+375 ปริมาณงาน 1.695 กม. 01/11/2565 รอ.3/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 8
19 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี 2566 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ของแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ทางหลวงหมายเลข 214 ตอน ลำชี-ร้อยเอ็ด ระหว่าง กม.30+735-กม.32+730 ปริมาณงาน 1.995 กม 01/11/2565 รอ.2/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 8
20 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี 2566 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ของแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ทางหลวงหมายเลข 2044 ตอน ร้อยเอ็ด - หนองดง ระหว่าง กม.22+500 - กม.24+525 ปริมาณงาน 2.025 กม. 01/11/2565 รอ.1/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 8
21 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2566 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ของแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน ห้วยลำเตา-เกษตรวิสัย-สุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.183+770-กม.186+300 และ กม.190+000-กม.190+925 ปริมาณ 01/11/2565 รอ.4/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 8
22 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี 2566 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2083 ตอน สะเดา – คำเขื่อนแก้ว ตอน 1 ระหว่าง กม.48+320 – กม.49+620 ปริมาณงาน 1.300 กม. 29/10/2565 ยส.4/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 8
23 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี 2566 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ของแขวงทางหลวงยโสธร ทางหลวงหมายเลข 2043 ตอน ยางเฌอ – มหาชนะชัย ระหว่าง กม.80+480 – กม.82+630 ปริมาณงาน 2.150 กม. 29/10/2565 ยส.3/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 8
24 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3 – 6) สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม) จ.มหาสารคาม 1 แห่ง 29/10/2565 สทล.8/1/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 8
25 แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในบริเวณสำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม) ปริมาณงาน 1 แห่ง 05/04/2565 สทล.8/4/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 8
26 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ของแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน สี่แยกหนองแปน–ร่องคำ ระหว่าง กม.44+900– กม.46+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/02/2565 กส.31/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 8
27 แผนรายประมาณการ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ของแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ลำน้ำพาน – หนองผ้าอ้อม ตอน 2 ระหว่าง กม.658+645 – กม.659+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/03/2565 กส.34/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 8
28 แผนรายประมาณการ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ของแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ทางหลวงหมายเลข 227 ตอน กาฬสินธุ์ – แยกดงแหลม ระหว่าง กม.1+200 – กม.2+600 ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/03/2565 กส.33/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 8
29 แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ของแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ทางหลวงหมายเลข 2269 ตอน โนนใหม่- หนองคู ระหว่าง กม.14+000-กม.17+450 31/01/2565 รอ.4/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 8
30 แผนรายประมาณการ โครงการก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ประจำปีงบประมาณ 2565 ค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ของแขวงทางหลวงยโสธร ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนบ้านย่อ–บ้านสวน ระหว่าง กม.213+395–กม.213+511RT.ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/02/2565 ยส.26/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 8
แสดง 16 ถึง 30 จาก 74 รายการ