f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 8
OFFICE OF HIGHWAY 8
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรดีเด่นด้านการบริหารจัดการงานทาง ตอบสนองภารกิจของกรมทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมากิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม) จังหวัดมหาสารคาม ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/10/2565 155/-/66/2 สำนักงานทางหลวงที่ 8
2 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 20520 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม) จ.มหาสารคาม 1 แห่ง 08/11/2565 สทล.8/2/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 8
3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 33400กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ของแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ทางหลวงหมายเลข 215 ตอน ร้อยเอ็ด-สุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.25+800-กม.27+450 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/11/2565 รอ.16/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 8
4 แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 13000 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 2043 ตอน ยางเฌอ – มหาชนะชัย ระหว่าง กม.55+060 – กม.58+650 ปริ 15/11/2565 ยส.12/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 8
5 แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11600 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ของแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ทางหลวงหมายเลข 2392 ตอน จตุรพักตรพิมาน-ปทุมรัตต์ ระหว่าง กม.35+000-กม.37+150 09/11/2565 รอ.17/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 8
6 แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11100 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ของแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ทางหลวงหมายเลข 2043 ตอน ร้อยเอ็ด-ยางเฌอ ระหว่าง กม.2+430-กม.3+350 11/11/2565 รอ.19/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 8
7 แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 13000 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนา พื้นที่ระดับภาค ของแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ทางหลวงหมายเลข 2045 ตอน ร้อยเอ็ด-หนองคูโคก 17/11/2565 รอ.21/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 8
8 แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11100 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ของแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน ร่องคำ-โพนทอง ระหว่าง กม.70+830- กม.71+400 11/11/2565 รอ.18/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 8
9 แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 13000 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ของแขวงทางหลวงยโสธร ทางหลวงหมายเลข 215 ตอน สุวรรณภูมิ – สาหร่าย ระหว่าง กม.60+ 15/11/2565 ยส.13/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 8
10 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 33100 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ของแขวงทางหลวงยโสธร บนทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บ้านย่อ – บ้านสวน ระหว่าง กม.200+975 – กม.202+380 ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/11/2565 ยส.10/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 8
11 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 33400 กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ของแขวงทางหลวงยโสธร บนทางหลวงหมายเลข 2043 ตอน ยางเฌอ – มหาชนะชัย ระหว่าง กม.86+565 – กม.88+120 ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/11/2565 ยส.14/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 8
12 แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 13000 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ของแขวงทางหลวงยโสธร ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอนโพนทอง – ห้วยคล้อ ระหว่าง กม.105+3 15/11/2565 ยส.11/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 8
13 แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพ ทางหลวง ของแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ทางหลวงหมายเลข 215 ตอน ร้อยเอ็ด-สุวรรณภูมิ 17/11/2565 รอ.20/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 8
14 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 32000 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ของแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ทางหลวงหมายเลข 2045 ตอน ร้อยเอ็ด-หนองคูโคก ระหว่างกม.7+900--กม.9+600 09/11/2565 รอ.14/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 8
15 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2566 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ของแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน ร่องคำ-โพนทอง ระหว่าง กม.65+100-กม.66+800 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/11/2565 รอ.15/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 8
แสดง 1 ถึง 15 จาก 74 รายการ