f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 8
OFFICE OF HIGHWAY 8
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรดีเด่นด้านการบริหารจัดการงานทาง ตอบสนองภารกิจของกรมทางหลวง
ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมพระธาตุนาดูน สำนักงานหลวงที่ 8 (มหาสารคาม)
ลงวันที่ 01/12/2566

วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00น. นายชัยธวัช พรหมวิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 8 เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 โดยมี นายชาญพินิจ พินิจศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 8 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง และหัวหน้าส่วน ฝ่าย ในสังกัด เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือเตรียมความพร้อมการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมพระธาตุนาดูน สำนักงานหลวงที่ 8


'