f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 8
OFFICE OF HIGHWAY 8
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรดีเด่นด้านการบริหารจัดการงานทาง ตอบสนองภารกิจของกรมทางหลวง
ประชุมประเมินผลโครงการถ่ายโอนงานบริหารทางหลวงให้แก่หน่วยงานอื่น 2566 ณ ห้องประชุมพระธาตุนาดูน ชั้น 3 สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม)
ลงวันที่ 23/11/2566

 วันพุธ ที่ 22 พฤศจิกายน 2566  เวลา 9.00น.   นายชัยธวัช  พรหมวิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 8  เป็นประธานในการประชุมประเมินผลโครงการถ่ายโอนงานบริหารทางหลวงให้แก่หน่วยงานอื่น  โดยมีคณะทำงานฯ หัวหน้าหมวดทางหลวง หัวหน้างานสารสนเทศและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระธาตุนาดูน ชั้น 3  สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม)


'