f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 8
OFFICE OF HIGHWAY 8
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรดีเด่นด้านการบริหารจัดการงานทาง ตอบสนองภารกิจของกรมทางหลวง
ประชุมเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2566
ลงวันที่ 05/09/2566

วันที่ 5 กันยายน 2566
นายชัยธวัช พรหมวิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 8 ร่วมประชุมเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2566 ผ่านระบบ Application “ZOOM" โดยมีผู้อำนวยการแขวงทางหลวงในสังกัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระธาตุนาดูน สำนักงานทางหลวงที่ 8


'