f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 8
OFFICE OF HIGHWAY 8
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรดีเด่นด้านการบริหารจัดการงานทาง ตอบสนองภารกิจของกรมทางหลวง
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานเสนอแผนความต้องการงบประมาณประจำปี 2567 และ 2568
ลงวันที่ 04/08/2566

นายชัยธวัช  พรหมวิชัย  ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 8 ประชุมติดตามผลการดำเนินงานเสนอแผนความต้องการงบประมาณประจำปี 2567 และ 2568 โดยมีผู้อำนวยการแขวงทางหลวงในสังกัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระธาตุนาดูน สำนักงานทางหลวงที่ 8


'