f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 8
OFFICE OF HIGHWAY 8
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรดีเด่นด้านการบริหารจัดการงานทาง ตอบสนองภารกิจของกรมทางหลวง
ประชุมเร่งรัดและติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2566
ลงวันที่ 19/06/2566

วันที่ 19 มิถุนายน 2566
ประชุมเร่งรัดและติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2566 ผ่านระบบ Application “ZOOM” โดยนายชัยธวัช พรหมวิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 8 มอบหมายให้นายชาญพินิจ พินิจศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 8 ,ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงในสังกัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระธาตุนาดูน สำนักงานทางหลวงที่ 8


'