วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
81 29/09/2564 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มศักยภาพของท้องถิ่นและชุมชน ในทางหลวงหมายเลข 214 ตอนจตุรพักตรพิมาน - ห้วยพลับพลา ตำบลครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ผิวจราจรกล้าง 8 เมตร หนา 7 เซนติเมตร ระยะทาง 8.266 กิโลเมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
82 17/06/2564 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม) งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอนเกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.198+105 - กม.209+602 (เป็นช่วงๆ)) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
83 09/06/2564 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด แผนรายประมาณการ โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวงประจำปีงบประมาณ 2564 รหัสงาน 33600 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ทางหลวงหมายเลข 2044 ตอนควบคุม 0101 ตอนร้อยเอ็ด - หนองด เผยแพร่ขึ้นเว็บ
84 08/06/2564 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 (เพิ่มเติม) รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอนควบคุม 0200 ตอน ร่องคำ - โพนทองระหว่าง กม.64+925 - กม.66+925 ปริมาณงาน 20,000.00 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
85 08/06/2564 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 (เพิ่มเติม) รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอนควบคุม 0200 ตอน ร่องคำ - โพนทองระหว่าง กม.64+925 - กม.66+925 ปริมาณงาน 20,000.00 ตร.ม. เปลี่ยนแปลงแผน
86 17/12/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด งานจ้างเหมาแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีประมาณ 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 232 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด ตอน 4 ที่ กม.18+439 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
87 17/12/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด งานจ้างเหมาแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีประมาณ 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 232 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด ตอน 5 ที่ กม.22+136 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
88 17/12/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด งานจ้างเหมาแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีประมาณ 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 232 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด ตอน 6 ที่ กม.23+500 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
89 26/11/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งานจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ 10 คูหา (แบบเลขที่ ม.09/52) ในทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ร้อยเอ็ด - เสลภูมิ ที่ กม.12+300 (LT) ปริมาณงาน 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
90 24/11/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด งานจ้างเหมาแผนงานรายประมาณการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2418 ตอน โพนทอง - หนองพอก ระหว่าง กม.2+515 - กม.3+175 (เป็นข่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 81 ถึง 90 จาก 187 รายการ