วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
121 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2564 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2392 ตอนควบคุม 0100 ตอน จตุรพักตรพิมาน - ปทุมรัตต์ ระหว่าง กม.21+860 - กม.25+425 ปริมาณงาน 32,085.00 ตร.ม. 10/11/2563 คค 06049/พ.1/e/7/2564 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
122 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2564 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน ร่องคำ - โพนทอง ระหว่าง กม.59+250 - กม.64+925 ปริมาณงาน 56,782.00 ตร.ม. 05/11/2563 คค 06049/พ.1/e/3/2564 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
123 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี 2563 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ห้วยแอ่ง - ร้อยเอ็ด ระหว่าง กม.101+900 - กม.102+900 (คันทางด้านซ้าย) ปริมาณงาน 1.000 กม. 01/09/2563 คค 06049/พ.1/e/46/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
124 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2392 ตอนควบคุม 0100 ตอน จตุรพักตรพิมาน - ปทุมรัตต์ ตอน 1 ระหว่าง กม.11+375 - กม.14+800 ปริมาณงาน 30,737 ตร.ม. เวลาทำการ 90 วัน 07/08/2563 คค 06049/พ.1/e/45/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
125 โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยบนถนนทางหลวง เพื่อให้ประชาชนเดินทางปลอดภัย ในทางหลวงหมายเลข 2046 ตอนบ้านงิ้ว - ลำน้ำยัง 05/05/2563 คค 06049/พ.1/e/44/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
126 โครงการยกระดับมาตรฐานถนนปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน บนถนนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ในทางหลวงหมายเลข 202 ตอน ห้วยลำเตา - เกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ 05/05/2563 คค 06049/พ.1/e/43/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
127 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกปลอดภัยในทางหลวงสายหลักและสายรองในจังหวัดร้อยเอ็ด งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ในทางหลวงหมายเลข 214 ตอน ลำชี – ร้อยเอ็ด ระหว่าง กม.28+000 – กม.46+153 (เป็นช่วงๆ)และในทางหลวงหมายเลข 2046 ตอน เสลภูมิ – บ้านงิ้ว ระหว่าง กม.0+000 – กม.16+100 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 2 แห่ง 27/04/2563 คค 06049/พ.1/e/42/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
128 โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนในการใช้ยานพาหนะในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ในทางหลวงหมาย 202 ตอน เกษตรวิสัย – สุวรรณภูมิ ในทางหลวงหมายเลข 214 ตอน ร้อยเอ็ด – จตุรพักตรพิมาน , ในทางหลวงหมายเลข 214 ตอน จตุรพักตรพิมาน –ห้วยพลับ , ในทางหลวงหมายเลข 215 ตอน ร้อยเอ็ด – สุวรรณภูมิ , ในทางหลวงหมายเลข 2043 ตอน ร้อยเอ็ด – ยางเฌอ , ในทางหลวงหมายเลข 2044 ตอน ร้อยเอ็ด – หนองดง ,ในทางหลวงหมายเลข 2045 ตอน ร้อยเอ็ด – หนองคูโคก , ในทา 17/04/2563 คค 06049/พ.1/e/35/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
129 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาระบบจราจรเพื่อเพิ่มความปลอดภัยทางถนนในจังหวัดร้อยเอ็ด งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ในทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ห้วยแอ่ง – ร้อยเอ็ด ระหว่าง กม.88+911 –กม. 107+568 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/04/2563 คค 06049/พ.1/e/36/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
130 โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนในการใช้ยานพาหนะ ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ในทางหลวงหมายเลข 2116, 2259 17/04/2563 คค 06049/พ.1/e/37/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
131 โครงการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อความปลอดภัยแก่ประชาชนในทางหลวงหมายเลข 2043, 2086, 215 17/04/2563 คค 06049/พ.1/e/38/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
132 โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่ง กิจกรรมพัฒนาระบบขนส่งทางบก งานขยายถนนจาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ในทางหลวงหมายเลข 2046 ตอน บ้านงิ้ว – ลำน้ำยัง ขนาดความกว้าง 21.00 เมตร ยาว 2.788 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร 17/04/2563 คค 06049/พ.1/41/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
133 โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่ง กิจกรรมพัฒนาระบบขนส่งทางบก งานขยายถนนจาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ในทางหลวงหมายเลข 2045 ตอน ร้อยเอ็ด – หนองคูโคก ขนาดความกว้าง 21.00 เมตร ยาว 1.500 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร 17/04/2563 คค 06049/พ.1/e/39/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
134 โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่ง กิจกรรมพัฒนาระบบขนส่งทางบก งานขยายถนนจาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร ตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ในทางหลวงหมายเลข 2044 ตอน ร้อยเอ็ด – หนองดง ระหว่าง กม.20+000 – กม.22+500 ขนาดความกว้าง 23.20 เมตร ยาว 2.5000 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร 17/04/2563 คค 06049/พ.1/e/40/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
135 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคารที่ทำการหน่วยภายในแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ปริมาณ 1 แห่ง 07/04/2563 คค 06049/พ.1/e/34/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
แสดง 121 ถึง 135 จาก 184 รายการ