วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนในการใช้ยานพาหนะ ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ในทางหลวงหมายเลข 2116, 2259 17/04/2563 คค 06049/พ.1/e/37/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
92 โครงการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อความปลอดภัยแก่ประชาชนในทางหลวงหมายเลข 2043, 2086, 215 17/04/2563 คค 06049/พ.1/e/38/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
93 โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่ง กิจกรรมพัฒนาระบบขนส่งทางบก งานขยายถนนจาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ในทางหลวงหมายเลข 2046 ตอน บ้านงิ้ว – ลำน้ำยัง ขนาดความกว้าง 21.00 เมตร ยาว 2.788 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร 17/04/2563 คค 06049/พ.1/41/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
94 โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่ง กิจกรรมพัฒนาระบบขนส่งทางบก งานขยายถนนจาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ในทางหลวงหมายเลข 2045 ตอน ร้อยเอ็ด – หนองคูโคก ขนาดความกว้าง 21.00 เมตร ยาว 1.500 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร 17/04/2563 คค 06049/พ.1/e/39/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
95 โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่ง กิจกรรมพัฒนาระบบขนส่งทางบก งานขยายถนนจาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร ตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ในทางหลวงหมายเลข 2044 ตอน ร้อยเอ็ด – หนองดง ระหว่าง กม.20+000 – กม.22+500 ขนาดความกว้าง 23.20 เมตร ยาว 2.5000 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร 17/04/2563 คค 06049/พ.1/e/40/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
96 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคารที่ทำการหน่วยภายในแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ปริมาณ 1 แห่ง 07/04/2563 คค 06049/พ.1/e/34/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
97 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่พักอาศัยระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ3-6) หมวดจตุรพักตรพิมาน ตามแบบมาตรฐานบ้านพักอาศัย 90 ตร.ม. สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง ปริมาณ 1 หลัง 07/04/2563 คค 06049/พ.1/e/32/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
98 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสำนักงานหมวดทางหลวงเมืองสรวง ตามแบบมาตรฐาน สำนักงานหมวดทางหลวง (โมเดิร์น) สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง ปริมาณ 1 หลัง 07/04/2563 คค 06049/พ.1/e/33/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
99 งานจ้างเหมางานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2392 ตอนควบคุม 0100 ตอน จตุรพักตรพิมาน - ปทุมรัตต์ ระหว่าง กม.14+800 - กม.20+275 ปริมาณงาน 49,275 ตร.ม. 03/04/2563 คค 06049/พ.1/e/31/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
100 งานจ้างเหมางานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2046 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน เสลภูมิ - บ้านงิ้ว - ลำน้ำยัง ระหว่าง กม.13+000 - กม.16+360 และ กม.26+600 - กม.28+600 ปริมาณงาน 48,084 ตร.ม. 03/04/2563 คค 06049/พ.1/e/30/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
101 งานจ้างเหมางานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2046 ตอนควบคุม 0101 ตอน เสลภูมิ - บ้านงิ้ว ระหว่าง กม.5+150 - กม.9+000 ปริมาณงาน 34,650 ตร.ม. 03/04/2563 คค 06049/พ.1/e/29/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
102 งานจ้างเหมางานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 215 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร้อยเอ็ด - สุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.42+810 - กม.45+740 ปริมาณงาน 35,160 ตร.ม. 03/04/2563 คค 06049/พ.1/e/28/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
103 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 232 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด ตอน 2 ระหว่าง กม.18+240 - กม.18+723 และ กม.23+315 – กม.23+788 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/04/2563 คค 06049/พ.1/e/22/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
104 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 215 ตอน ร้อยเอ็ด-สุวรรณภูมิ ตอน 1 ระหว่าง กม.18+220-กม.21+470 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 38 ต้น 03/04/2563 คค 06049/พ.1/e/25/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
105 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 214 ตอน ลำชี-ร้อยเอ็ด ตอน 1 ระหว่าง กม.30+500-กม.31+300,กม.32+300-กม.32+550,กม.33+880-กม.34+500 และ กม.36+010-กม.36+710 ทางหลวงหมายเลข 2043 ตอน ร้อยเอ็ด-ยางเฌอ ที่ กม.3+485 ทางหลวงหมายเลข 2046 ตอน บ้านงิ้ว-ลำน้ำยัง ระหว่าง กม.29+780-กม.30+650ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน ร่องคำ-โพนทอง โพนทอง ระหว่าง กม.71+630-กม.72+850 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/04/2563 คค 06049/พ.1/e/20/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
แสดง 91 ถึง 105 จาก 145 รายการ