วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2044 ตอนควบคุม 0101 ตอน ร้อยเอ็ด-หนองดง ระหว่าง กม.5+280 - กม.7+150 ปริมาณงาน 38,823 ตร.ม. 17/12/2564 รอ.30/2565 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
92 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2044 ตอนควบคุม 0102 ตอน หนองดง-โพนทอง ระหว่าง กม.31+975 - กม.35+120 ปริมาณงาน 38,490 ตร.ม. 17/12/2564 รอ.23/2565 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
93 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2046 ตอนควบคุม 0101 ตอน เสลภูมิ-บ้านงิ้ว ระหว่าง กม.10+470 - กม.13+000 และ กม.16+400 - กม.18+875 ปริมาณงาน 45,345 ตร.ม. 17/12/2564 รอ.25/2565 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
94 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 202 ตอนควบคุม 0501 ตอน ห้วยลำเตา-เกษตรวิสัย ระหว่าง กม.168+390 - กม.172+000 ปริมาณงาน 39,138 ตร.ม. 17/12/2564 รอ.31/2565 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
95 ครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มศักยภาพของท้องถิ่นและชุมชน ในทางหลวงหมายเลข 2418 ตอนโพนทอง - หนองพอก ตำบลรอบเมือง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ผิวจราจรกล้าง 9 เมตร หนา 7 เซนติเมตร ระยะทาง 5.761 กิโลเมตร 25/10/2564 รอ.2/2565 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
96 โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มศักยภาพของท้องถิ่นและชุมชน ในทางหลวงหมายเลข 214 ตอนจตุรพักตรพิมาน - ห้วยพลับพลา ตำบลครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ผิวจราจรกล้าง 8 เมตร หนา 7 เซนติเมตร ระยะทาง 8.266 กิโลเมตร 25/10/2564 รอ.1/2565 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
97 งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม) งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอนเกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.198+105 - กม.209+602 (เป็นช่วงๆ) 25/06/2564 คค 06049/พ.1/e/27/2564 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
98 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 (เพิ่มเติม) รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอนควบคุม 0200 ตอน ร่องคำ - โพนทองระหว่าง กม.64+925 - กม.66+925 ปริมาณงาน 20,000.00 ตร.ม. 16/06/2564 คค 06049/พ.1/e/26/2564 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
99 งานจ้างเหมาแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีประมาณ 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 232 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด ตอน 6 ที่ กม.23+500 17/12/2563 คค 06049/พ.1/e/24/2564 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
100 งานจ้างเหมาแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีประมาณ 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 232 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด ตอน 5 ที่ กม.22+136 17/12/2563 คค 06049/พ.1/e/25/2564 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
101 งานจ้างเหมาแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีประมาณ 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 232 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด ตอน 4 ที่ กม.18+439 17/12/2563 คค 06049/พ.1/e/22/2564 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
102 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งานจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ 10 คูหา (แบบเลขที่ ม.09/52) ในทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ร้อยเอ็ด - เสลภูมิ ที่ กม.12+300 (LT) ปริมาณงาน 1 หลัง 02/12/2563 คค 06049/พ.1/e/21/2564 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
103 งานจ้างเหมาแผนงานรายประมาณการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2418 ตอน โพนทอง - หนองพอก ระหว่าง กม.2+515 - กม.3+175 (เป็นข่วงๆ) 25/11/2563 คค 06049/พ.1/e/20/2564 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
104 งานจ้างเหมาแผนรายงานประมาณการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 232 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด ตอน 6 ที่ กม.23+500 23/11/2563 - แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
105 งานจ้างเหมาแผนรายงานประมาณการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 232 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด ตอน 5 ที่ กม.22+136 23/11/2563 - แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
แสดง 91 ถึง 105 จาก 184 รายการ