วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 งานจ้างเหมาแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีประมาณ 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 232 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด ตอน 5 ที่ กม.22+136 17/12/2563 คค 06049/พ.1/e/25/2564 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
62 งานจ้างเหมาแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีประมาณ 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 232 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด ตอน 4 ที่ กม.18+439 17/12/2563 คค 06049/พ.1/e/22/2564 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
63 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งานจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ 10 คูหา (แบบเลขที่ ม.09/52) ในทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ร้อยเอ็ด - เสลภูมิ ที่ กม.12+300 (LT) ปริมาณงาน 1 หลัง 02/12/2563 คค 06049/พ.1/e/21/2564 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
64 งานจ้างเหมาแผนงานรายประมาณการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2418 ตอน โพนทอง - หนองพอก ระหว่าง กม.2+515 - กม.3+175 (เป็นข่วงๆ) 25/11/2563 คค 06049/พ.1/e/20/2564 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
65 งานจ้างเหมาแผนรายงานประมาณการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 232 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด ตอน 6 ที่ กม.23+500 23/11/2563 - แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
66 งานจ้างเหมาแผนรายงานประมาณการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 232 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด ตอน 5 ที่ กม.22+136 23/11/2563 - แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
67 งานจ้างเหมาแผนงานรายประมาณการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 232 ตอน ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด ตอน 4 ที่ กม.18+439 23/11/2563 - แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
68 งานจ้างเหมาแผนงานรายประมาณการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31420 งานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 214 ตอน จตุรพักตรพิมาน - ห้วยพลับพลา ตอน 3 ที่ กม.92+847 23/11/2563 คค 06049/พ.1/e/15/2564 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
69 งานจ้างเหมาแผนงานรายประมาณการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนรหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 215 ตอนร้อยเอ็ด - สุวรรณภูมิ ตอน 2 ระหว่าง กม.27+478 - กม.27+618และกม.28+535 - กม.29+165 23/11/2563 คค 06049/พ.1/e/18/2564 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
70 งานจ้างเหมาแผนงานรายประมาณการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ห้วยแอ่ง - ร้อยเอ็ด ตอน 4 ระหว่าง กม.99+889 - กม.100+694 23/11/2563 คค 06049/พ.1/e/12/2564 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
71 งานจ้างเหมาแผนรายงานประมาณการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน 2 ระหว่าง กม.97+125 - กม.97+300 และ กม.102+341 - กม.102+905 23/11/2563 คค 06049/พ.1/e/14/2564 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
72 งานจ้างเหมาแผนงานรายประมาณการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ห้วยแอ่ง - ร้อยเอ็ด ตอน 1 ระหว่าง กม.89+537 - กม.90+342 23/11/2563 คค 06049/พ.1/e/11/2564 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
73 งานจ้างเหมาแผนรายงานประมาณการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31300 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ห้วยแอ่ง - ร้อยเอ็ด ระหว่าง กม.94+000 - กม.98+875 RT และ กม.94+000 - กม.69+950 23/11/2563 คค 06049/พ.1/e/10/2564 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
74 งานจ้างเหมาแผนงานรายประมาณการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2044 ตอน ร้อยเอ็ด - หนองดง ตอน 1 ระหว่าง กม.0+184 - กม.31+800 (เป็นช่วงๆ) 23/11/2563 คค 06049/พ.1/e/17/2564 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
75 งานจ้างเหมาแผนรายงานประมาณการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 232 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด ตอน 2 ที่ กม.5+117 (รวมบริเวณทางแยก) 23/11/2563 คค 06049/พ.1/e/9/2564 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
แสดง 61 ถึง 75 จาก 145 รายการ