วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
136 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่พักอาศัยระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ3-6) หมวดจตุรพักตรพิมาน ตามแบบมาตรฐานบ้านพักอาศัย 90 ตร.ม. สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง ปริมาณ 1 หลัง 07/04/2563 คค 06049/พ.1/e/32/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
137 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสำนักงานหมวดทางหลวงเมืองสรวง ตามแบบมาตรฐาน สำนักงานหมวดทางหลวง (โมเดิร์น) สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง ปริมาณ 1 หลัง 07/04/2563 คค 06049/พ.1/e/33/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
138 งานจ้างเหมางานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2392 ตอนควบคุม 0100 ตอน จตุรพักตรพิมาน - ปทุมรัตต์ ระหว่าง กม.14+800 - กม.20+275 ปริมาณงาน 49,275 ตร.ม. 03/04/2563 คค 06049/พ.1/e/31/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
139 งานจ้างเหมางานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2046 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน เสลภูมิ - บ้านงิ้ว - ลำน้ำยัง ระหว่าง กม.13+000 - กม.16+360 และ กม.26+600 - กม.28+600 ปริมาณงาน 48,084 ตร.ม. 03/04/2563 คค 06049/พ.1/e/30/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
140 งานจ้างเหมางานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2046 ตอนควบคุม 0101 ตอน เสลภูมิ - บ้านงิ้ว ระหว่าง กม.5+150 - กม.9+000 ปริมาณงาน 34,650 ตร.ม. 03/04/2563 คค 06049/พ.1/e/29/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
141 งานจ้างเหมางานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 215 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร้อยเอ็ด - สุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.42+810 - กม.45+740 ปริมาณงาน 35,160 ตร.ม. 03/04/2563 คค 06049/พ.1/e/28/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
142 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 232 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด ตอน 2 ระหว่าง กม.18+240 - กม.18+723 และ กม.23+315 – กม.23+788 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/04/2563 คค 06049/พ.1/e/22/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
143 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 215 ตอน ร้อยเอ็ด-สุวรรณภูมิ ตอน 1 ระหว่าง กม.18+220-กม.21+470 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 38 ต้น 03/04/2563 คค 06049/พ.1/e/25/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
144 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 214 ตอน ลำชี-ร้อยเอ็ด ตอน 1 ระหว่าง กม.30+500-กม.31+300,กม.32+300-กม.32+550,กม.33+880-กม.34+500 และ กม.36+010-กม.36+710 ทางหลวงหมายเลข 2043 ตอน ร้อยเอ็ด-ยางเฌอ ที่ กม.3+485 ทางหลวงหมายเลข 2046 ตอน บ้านงิ้ว-ลำน้ำยัง ระหว่าง กม.29+780-กม.30+650ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน ร่องคำ-โพนทอง โพนทอง ระหว่าง กม.71+630-กม.72+850 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/04/2563 คค 06049/พ.1/e/20/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
145 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน ร่องคำ – โพนทอง ตอน 1 ระหว่าง กม.47+440–กม.52+600,กม.53+160-กม.57+300,กม.70+775-กม.71+250 และ กม.72+375-กม.72+831 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/04/2563 คค 06049/พ.1/e/19/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
146 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน ห้วยลำเตา-เกษตรวิสัย-สุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.188+000-กม.189+225,กม.195+945-กม.196+200, ที่ กม.197+445 และ กม.198+100-กม.200+575 ปริมาณงาน 2 แห่ง 03/04/2563 คค 06049/พ.1/e/21/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
147 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 214 ตอน ลำชี-ร้อยเอ็ด ตอน 3 ระหว่าง กม.38+190- กม.38+400 ทางหลวงหมายเลข 2392 ตอน จตุรพักตรพิมาน-ปทุมรัตต์ ระหว่าง กม.27+700- กม.28+295 และ กม.30+830-กม.31+530 ปริมาณงาน 47 ต้น 03/04/2563 คค 06049/พ.1/e/27/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
148 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 215 ตอน ร้อยเอ็ด-สุวรรณภูมิ ตอน 2 ระหว่าง กม.24+787- กม.24+927 ทางหลวงหมายเลข 2045 ตอน ร้อยเอ็ด-หนองคูโคก ระหว่าง กม.15+913-กม.16+765 และ กม.18+551-กม.18+866 ปริมาณงาน 45 ต้น 03/04/2563 คค 06049/พ.1/e/26/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
149 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 214 ตอน ลำชี-ร้อยเอ็ด ตอน 2 ระหว่าง กม.35+100-กม.35+485 ทางหลวงหมายเลข 2418 ตอน โพนทอง-หนองพอก ระหว่าง กม.0+010- กม.0+360 และ กม.14+195-กม.15+000 ปริมาณงาน 45 ต้น 03/04/2563 คค 06049/พ.1/e/24/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
150 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2046 ตอน เสลภูมิ-บ้านงิ้ว ตอน 3 ระหว่าง กม.5+993- กม.6+238 ทางหลวงหมายเลข 2387 ตอน พิมพิสารน้อย-หนองห่าง ระหว่าง กม.6+390-กม.6+705,กม.15+095-กม.15+515 และ กม.15+840-กม.16+190 ปริมาณงาน 42 ต้น 03/04/2563 คค 06049/พ.1/e/23/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
แสดง 136 ถึง 150 จาก 184 รายการ