วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
"ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบ แก้ไข แนะนำการปฏิบัติงาน ตามสัญญาที่ รอ.35/2566 ทล.2327 ตอน บัวคำ - โพธิ์ชัย ระหว่าง กม.0+212 - กม. 2+550"
ลงวันที่ 12/09/2566
วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566
นายมงคล แสนวงษา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายสุขสันต์ ปากวิเศษ หัวหน้าหมวดทางหลวงโพนทอง ได้ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบ แก้ไข แนะนำการปฏิบัติงาน ตามสัญญาที่ รอ.35/2566 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 งานกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงเพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่ง และระบบโลจิสติกส์ ในทางหลวงหมายเลข 2327 ตอน บัวคำ - โพธิ์ชัย ระหว่าง กม.0+212 - กม. 2+550 โดยมี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรสมวงศ์การโยธา เป็นผู้รับจ้าง

'