f
title
แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
KALASIN HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรมาตรฐานด้านงานบำรุงทาง เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งเศรษฐกิจอาเซียนในภูมิภาค
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
181 25/02/2563 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการแขวงทางหลวงกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ ปริมาณงาน 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 2388 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าแขวงทางหลวงกาฬสินธ์ุ ที่ กม.0+650(ภายในบริเวณแขวงทางหลวงกาฬสินธ์ุ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
182 25/02/2563 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 227 ตอนควบคุม 0101 ตอน กาฬสินธุ์ - แยกดงแหลม ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+930 ปริมาณงาน 22,872 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
183 25/02/2563 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ปีงบประมาณ 2563 ทางหลวงหมายเลข 227 ตอนควบคุม 0101 ตอน กาฬสินธุ์ - แยกดงแหลม ระหว่าง กม.14+651 - กม.15+650 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
184 25/02/2563 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอนควบคุม 0100 ตอน สี่แยกยางตลาด - ร่องคำ ตอน 1 ระหว่าง กม.19+827 - กม.23+300 ปริมาณงาน 41,840 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
185 04/12/2562 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 งบกลาง ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอนควบคุม 0100 ตอน สี่แยกยางตลาด - ร่องคำ ตอน 1 ระหว่าง กม.1+700 - กม.1+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
186 04/12/2562 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 งบกลาง ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอนควบคุม 0100 ตอน สี่แยกยางตลาด - ร่องคำ ตอน 2 ระหว่าง กม.10+000 - กม.10+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
187 03/12/2562 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ จ้างเหมาโครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ยกเลิกแผน
188 02/12/2562 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ จ้างเหมาโครงการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย เผยแพร่ขึ้นเว็บ
189 29/11/2562 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ จ้างเหมาโครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย เผยแพร่ขึ้นเว็บ
190 22/03/2562 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ จ้างเหมาติดตั้งไฟสัญญาณจราจร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 181 ถึง 190 จาก 194 รายการ