f
title
แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
KALASIN HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรมาตรฐานด้านงานบำรุงทาง เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งเศรษฐกิจอาเซียนในภูมิภาค
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
121 งานจ้างก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร ทางหลวงหมายเลข 2268 ตอน คำใหญ่ - ท่าคันโท ตอน 9 ที่ กม.62+652 (RT.), กม.62+657 (LT.), กม.67+382 (RT.) และ กม.68+382 (RT.) 14/01/2564 บจ5/2564 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
122 งานจ้างก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร ทางหลวงหมายเลข 2268 ตอนควบคุม 0200 ตอน คำใหญ่ - ท่าคันโท ตอน 8 ที่ กม.47+100 (LT.), กม.57+707 (RT.), กม.60+517 (RT), กม.60+982 (LT.) และ กม.61+082 (LT.) ปริมาณงาน 5 แห่ง 14/01/2564 บจ4/2564 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
123 งานจ้างก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร ทางหลวงหมายเลข 214 ที่ กม.7+235 (RT.) ทางหลวงหมายเลข 2116 ที่ กม.15+450 (LT.), กม.15+500 (RT.) และ กม.17+800 (RT.) ทางหลวงหมายเลข 2367 ที่ กม.33+200 (LT.) และ ที่ กม.34+625 (RT.) ปริมาณงาน 6 แห่ง 19/01/2564 บจ7/2564 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
124 งานจ้างเหมาซ่อมสะพานและโครงสร้าง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ห้วยสีดา - ปากทางเขื่อนลำปาว - หนองผ้าอ้อม ตอน 6 (ชื่อตอนเดิม) ตอน ห้วยสีดา - ลำน้ำพาน - หนองผ้าอ้อม ตอน 6 (ชื่อตอนใหม่) ระหว่าง กม.625+444 - กม.652+529 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 14 แห่ง 14/01/2564 บจ3/2564 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
125 งานจ้างเหมาซ่อมสะพานและโครงสร้าง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ห้วยสีดา - ปากทางเขื่อนลำปาว ตอน 3 (ชื่อตอนเดิม) ตอน ห้วยสีดา - ลำน้ำพาน ตอน 3 (ชื่อตอนใหม่) ระหว่าง กม.592+708 - กม.619+846 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 8 แห่ง 19/01/2564 บจ6/2564 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
126 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน สี่แยกหนองแปน - ร่องคำ ตอน 6 ระหว่าง กม.23+230 - กม.23+790 (LT.,RT.) เป็นช่วงๆ 14/01/2564 กส.11/2564 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
127 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 214 ตอน บ้านหลุบ - ลำชี ตอน 4 ระหว่าง กม.7+051 - กม.7+996 (LT.,RT.) เป็นช่วงๆ 14/01/2564 กส.8/2564 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
128 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2367 ตอน สี่แยกหนองแปน - กมลาไสย ระหว่าง กม.33+395 - กม.34+235 (RT.) 14/01/2564 กส.15/2564 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
129 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน สี่แยกหนองแปน - ร่องคำ ตอน 9 ระหว่าง กม.29+215 - กม.30+755 (LT.,RT.) เป็นช่วงๆ 14/01/2564 กส.12/2564 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
130 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน สี่แยกหนองแปน - ร่องคำ ตอน 10 ระหว่าง กม.34+985 - กม.35+590 (LT.,RT.) เป็นช่วงๆ 14/01/2564 กส.13/2564 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
131 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน สี่แยกยางตลาด - สี่แยกหนองแปน ตอน 2 ระหว่าง กม.11+905 - กม.15+160 (LT.,RT.) เป็นช่วงๆ 14/01/2564 กส.10/2564 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
132 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน สี่แยกยางตลาด - ร่องคำ ตอน 17 ระหว่าง กม.32+035 - กม.34+170 (LT.) เป็นช่วงๆ 14/01/2564 กส.14/2564 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
133 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 214 ตอน บ้านหลุบ - ลำชี ตอน 5 ระหว่าง กม.8+960 - กม.10+570 (LT.,RT.) เป็นช่วงๆ 14/01/2564 กส.9/2564 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
134 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 214 ตอน บ้านหลุบ - ลำชี ตอน 1 ระหว่าง กม.10+710 - กม.17+170 (LT.,RT.) เป็นช่วงๆ 14/01/2564 กส.6/2564 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
135 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 214 ตอน กาฬสินธุ์ - บ้านหลุบ - ลำชี ตอน 2 ระหว่าง กม.3+385 - กม.10+675 (LT.,RT.) เป็นช่วงๆ 14/01/2564 กส.7/2564 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
แสดง 121 ถึง 135 จาก 178 รายการ