f
title
แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
KALASIN HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรมาตรฐานด้านงานบำรุงทาง เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งเศรษฐกิจอาเซียนในภูมิภาค
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 2009 ตอน ห้วยเม็ก - ท่าคันโท ระหว่าง กม.22+052 - กม.22+728 ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/01/2565 กส.5/2565 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
107 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวง (ตู้ยามตำรวจทางหลวง) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ - สทล.1 กก.4 บก.ทล.ร้อยเอ็ด หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงโพนทอง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0905 ตอน บ้านหลุบ - นาไคร้ ที่ กม.45+000 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/01/2565 กส.1/2565 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
108 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2041 ตอนควบคุม 0100 ตอน สี่แยกสมเด็จ - แยกดงแหลม ตอน 1 ระหว่าง กม.0+215 - กม.1+475(LT.,RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง (43 ต้น) 27/01/2565 กส.8/2565 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
109 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง (วัสดุ) ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0905 ตอน บ้านหลุบ - นาไคร้ ระหว่าง กม.8+900 - กม.79+279 (LT.,RT.) เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,235 ต้น) 09/08/2564 บจ9/2564 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
110 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0905 ตอน บ้านหลุบ - นาไคร้ ระหว่าง กม.8+900 - กม.79+279 (LT.,RT.) เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,235 ต้น) 18/06/2564 กส.31/2564 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
111 กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2564 งานฉุกเฉิน ทางหลวงหมายเลข 2416 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าเขื่อนลำปาว ระหว่าง กม.12+525 - กม.12+800 ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/06/2564 กส.30/2564 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
112 งานจ้างเหมาติดตั้งไฟสัญญาณจราจร กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข 214 ตอนควบคุม 0101 ตอน กาฬสินธุ์ - บ้านหลุบ ที่ กม.3+241 ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/05/2564 กส.29/2564 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
113 แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2564 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ของแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ พัฒนาทางหลวงหมายเลข 227 ตอน กาฬสินธุ์ - แยกดงแหลม ระหว่าง กม.20+165 - กม.23+750 ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/01/2564 กส.27/2564 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
114 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ของแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ทางหลวงหมายเลข 227 ตอนกาฬสินธุ์ – แยกดงแหลม ตอน 1 ระหว่างกม.37+633–กม.38+450 ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/01/2564 กส.22/2564 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
115 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปีงบประมาณ 2564 ของแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ลำน้ำพาน – บ้านหลุบ ระหว่าง กม.1+800 – กม.4+910 (RT.) ปริมาณงาน 33,880 ตร.ม. 14/01/2564 กส.19/2564 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
116 วัสดุปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ทางหลวงหมายเลข 2388 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าสำนักงานแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ที่ กม.0+650 (ภายในบริเวณแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์) 11/01/2564 กส.5/2564 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
117 วัสดุปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงกาฬสินธ์ุ ทางหลวงหมายเลข 2388 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าสำนักงานแขวงทางหลวงกาฬสินธ์ุ ที่ กม.0+650 (ภายในบริเวณแขวงทางหลวงกาฬสินธ์ุ) 11/01/2564 กส.4/2564 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
118 งานจ้างเหมาติดตั้งเครื่องหมายนำทาง กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน บ้านหลุบ - นาไคร้ ระหว่าง กม.8+900 - กม.79+000 (LT.,RT.) เป็นช่วง ๆ ปริมาณงาน 6,000 อัน 14/01/2564 กส.16/2564 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
119 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2416 ตอน ทางเข้าเขื่อนลำปาว ตอน 2 ระหว่าง กม.4+800 - กม.18+300 (เป็นช่วงๆ) 11/01/2564 บจ2/2564 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
120 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 2416 ตอน 1 ตอน ทางเข้าเขื่อนลำปาว ระหว่าง กม.0+000 - กม.26+000 (LT.,CL.,RT.) เป็นช่วงๆ 11/01/2564 บจ1/2564 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
แสดง 106 ถึง 120 จาก 178 รายการ