f
title
แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
KALASIN HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรมาตรฐานด้านงานบำรุงทาง เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งเศรษฐกิจอาเซียนในภูมิภาค
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
121 งานจ้างเหมาติดตั้งราวกันอันตราย ณ สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ 20/08/2563 กส.31/2563 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
122 ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด จำนวน 14 รายการ 13/07/2563 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
123 วัสดุปรับปรุงอาคารที่ทำการ แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 ทางหลวงหมายเลข 2388 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าสำนักงานแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ที่ กม.0+650 (ภายในบริเวณแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์) 27/04/2563 สัญญาซื้อขายที่ กส.30/2563 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
124 วัสดุปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 ทางหลวงหมายเลข 2388 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าสำนักงานแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ที่ กม.0+650 (ภายในบริเวณแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์) 27/04/2563 ใบสั่งซื้อเลขที่ 647/60/63/001 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
125 จ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ(ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 ทางหลวงหมายเลข 2388 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าสำนักงานแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ที่ กม.0+650 (RT.) ปริมาณงาน 1 หลัง 21/04/2563 สัญญาที่ กส.25/2563 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
126 จ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงกาฬสินธุ์ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 ทางหลวงเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ (ภายในบริเวณหมวดทางหลวงกาฬสินธุ์) ปริมาณงาน 1 หลัง 21/04/2563 สัญญาที่ กส.26/2563 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
127 จ้างก่อสร้าง อาคารที่พักอาศัยระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงยางตลาด กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 ทางหลวงหมายเลข 2416 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าเขื่อนลำปาว ที่ กม.0+466(LT.) ปริมาณงาน 1 หลัง 21/04/2563 สัญญาที่ กส.15/2563 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
128 จ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงห้วยเม็ก กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 ทางหลวงหมายเลข 2039 ตอนควบคุม 0201 ตอน น้ำอ้อม - ห้วยเม็ก ที่ กม.43+920 (LT.) ปริมาณงาน 1 หลัง 21/04/2563 คค 06048/พ.5.1/e21/2563 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
129 งานจ้างเหมาติดตั้งไฟสัญญาณจราจร กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน สี่แยกยางตลาด – ร่องคำ ที่ กม.46+525 ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/04/2563 สัญญาที่ กส.28/2563 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
130 งานจ้างเหมาทำการบูรณะพื้นทางและผิวทาง โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงโครงข่ายถนนสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0901 ตอน ห้วยสีดา - ปากทางเขื่อนลำปาว ระหว่าง กม.594+336 - กม.612+500(เป็นช่วงๆ) และ ทางหลวงหมายเลข 213 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยปลาหลด - สี่แยกยางตลาด ระหว่าง กม.22+378 - กม.23+800 ปริมาณงาน 10.128 กม.โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 15/04/2563 สัญญาที่ กส.22/2563 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
131 งานจ้างเหมาทำการบูรณะพื้นทางและผิวทาง โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงโครงข่ายถนนสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0903 ตอน หนองผ้าอ้อม - สี่แยกสมเด็จ ระหว่าง กม.670+730 - กม.672+267 (เป็นช่วงๆ) และ ทางหลวงหมายเลข 213 ตอนควบคุม 0202 ตอน สี่แยกสมเด็จ – โรงพยาบาลสมเด็จ ระหว่าง กม.84+220 - กม.86+000 ปริมาณงาน 6.168 กม. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 15/04/2563 สัญญาที่ กส.23/2563 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
132 งานจ้างเหมาทำการบูรณะพื้นทางและผิวทาง โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงโครงข่ายถนนสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 227 ตอนควบคุม 0102 ตอน แยกดงแหลม - ลำพันชาด ระหว่าง กม.73+150 - กม.83+260 ปริมาณงาน 10.110 กม. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 14/04/2563 สัญญาที่ กส.20/2563 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
133 งานจ้างเหมาทำการบูรณะพื้นทางและผิวทาง โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงโครงข่ายถนนสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0902 ตอน ปากทางเขื่อนลำปาว - หนองผ้าอ้อม ระหว่าง กม.640+495 - กม.645+800 และ ทางหลวงหมายเลข 2442 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยสีทน - มอดินแดง ระหว่าง กม.0+003 - กม.2+903 ปริมาณงาน 13.510 กม. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 14/04/2563 สัญญาที่ กส.19/2563 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
134 งานจ้างเหมาทำการบูรณะพื้นทางและผิวทาง โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงโครงข่ายถนนสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 2009 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยเม็ก - ท่าคันโท ระหว่าง กม.6+000 - กม.43+435 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 14.275 กม. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 14/04/2563 สัญญาที่ กส.21/2563 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
135 ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ(ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ทางหลวงหมายเลข 2388 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าสำนักงานแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ที่ กม.0+650 (RT.) ปริมาณงาน 1 หลัง 08/04/2563 คค 06048/พ.5.1/e13/2563 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
แสดง 121 ถึง 135 จาก 157 รายการ