f
title
แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
KALASIN HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรมาตรฐานด้านงานบำรุงทาง เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งเศรษฐกิจอาเซียนในภูมิภาค
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน สี่แยกยางตลาด - ร่องคำ (ชื่อตอนเดิม) ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน สี่แยกยางตลาด - สี่แยกหนองแปน (ชื่อตอนใหม่) ระหว่าง กม.17+998.700 - กม.19+041.600 ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/11/2563 กส.23/2564 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
107 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 227 ตอนกาฬสินธุ์ - แยกดงแหลม ตอน 2 ระหว่าง กม.7+400 - กม.8+685 ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/11/2563 กส.20/2564 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
108 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนห้วยสีดา - ลำน้ำพาน ตอน 1(ชื่อตอนใหม่) ระหว่าง กม.592+652 - กม.594+336(LT.,RT.),กม.596+000 - กม.597+000(LT.),กม.607+000 - กม.607+370(RT.)และ กม.607+000 - กม.607+885(LT.) เป็นช่วงๆ 17/11/2563 กส.26/2564 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
109 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2231 ตอน ท่าไฮ - กุงเก่า ระหว่าง กม.4+425 - กม.9+599 ปริมาณงาน 41,392 ตร.ม. 17/11/2563 กส.18/2564 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
110 จ้างเหมาปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข12 ตอน ปากทางเขื่อนลำปาว - หนองผ้าอ้อม - สี่แยกสมเด็จ (ชื่อตอนเดิม) ตอน ลำน้ำพาน - หนองผ้าอ้อม - สี่แยกสมเด็จ (ชื่อตอนใหม่) ระหว่าง กม.659+900 - กม.662+405 (LT.,RT.) 12/11/2563 กส.17/2564 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
111 จ้างเหมาปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ปากทางเขื่อนลำปาว - หนองผ้าอ้อม ตอน 3 (ชื่อตอนเดิม) ตอน ลำน้ำพาน - หนองผ้าอ้อม ตอน 3 (ชื่อตอนใหม่) ระหว่าง กม.649+885 - กม.651+765 (LT.,RT.) ปริมาณงาน 37,528 ตร.ม. 12/11/2563 กส.24/2564 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
112 จ้างเหมาปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน สี่แยกยางตลาด-ร่องคำ ตอน 1 (ชื่อตอนเดิม), ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอนสี่แยกยางตลาด - สี่แยกหนองแปน ตอน 1 (ชื่อตอนใหม่) ระหว่าง กม.3+500 - 19+827 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 55,632 ตร.ม 12/11/2563 กส.25/2564 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
113 จ้างก่อสร้าง โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง งานยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2416 ตอนทางเข้าเขื่อนลำปาว ระหว่าง กม.3+300 - กม.4+950 ปริมาณงาน 1.650 กม. 09/11/2563 กส.21/2564 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
114 จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวงยางตลาด ทางหลวงหมายเลข 2416 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าเขื่อนลำปาว ที่ กม.0+466 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/11/2563 กส.1/2564 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
115 จ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงยางตลาด ทางหลวงหมายเลข 2416 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าเขื่อนลำปาว ที่ กม.0+466 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/11/2563 กส.2/2564 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
116 จ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงร่องคำ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ 2564 ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอนควบคุม 0102 ตอน สี่แยกหนองแปน - ร่องคำ ที่ กม.45+686(RT.) ปริมาณงาน 04/11/2563 กส.3/2564 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
117 จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงยางตลาด ทางหลวงหมายเลข 2416 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าเขื่อนลำปาว ที่ กม.0+466 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/10/2563 คค 06048/พ.5.1/e3/2564 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
118 จ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญงาน(ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงร่องคำ ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอนควบคุม 0102 ตอน สี่แยกหนองแปน - ร่องคำ ที่ กม.45+686(RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/10/2563 คค 06048/พ.5.1/e1/2564 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
119 จ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงยางตลาด ทางหลวงหมายเลข 2416 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าเขื่อนลำปาว ที่ กม.0+466 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/10/2563 คค 06048/พ.5.1/e2/2564 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
120 งานจ้างเหมาติดตั้งเครื่องหมายนำทาง กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0904 0905 ตอนลำน้ำพาน - บ้านหลุบ - นาไคร้ ระหว่าง กม.8+200 - กม.79+000 (LT.,RT.) เป็นช่วง ๆ ปริมาณงาน 8,000 อัน 20/08/2563 กส.32/2563 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
แสดง 106 ถึง 120 จาก 157 รายการ