f
title
แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
KALASIN HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรมาตรฐานด้านงานบำรุงทาง เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งเศรษฐกิจอาเซียนในภูมิภาค
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 งานจ้างเหมาติดตั้งไฟสัญญาณจราจร กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข 214 ตอนควบคุม 0101 ตอน กาฬสินธุ์ - บ้านหลุบ ที่ กม.3+241 ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/04/2564 กส.29/2564 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
92 วัสดุปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ทางหลวงหมายเลข 2388 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าสำนักงานแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ที่ กม.0+650 (ภายในบริเวณแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์) 22/12/2563 กส.5/2564 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
93 วัสดุปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงกาฬสินธ์ุ ทางหลวงหมายเลข 2388 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าสำนักงานแขวงทางหลวงกาฬสินธ์ุ ที่ กม.0+650 (ภายในบริเวณแขวงทางหลวงกาฬสินธ์ุ) 22/12/2563 กส.4/2564 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
94 งานจ้างเหมาติดตั้งเครื่องหมายนำทาง กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน บ้านหลุบ - นาไคร้ ระหว่าง กม.8+900 - กม.79+000 (LT.,RT.) เป็นช่วง ๆ ปริมาณงาน 6,000 อัน 14/12/2563 กส.16/2564 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
95 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน สี่แยกหนองแปน - ร่องคำ ตอน 6 ระหว่าง กม.23+230 - กม.23+790 (LT.,RT.) เป็นช่วงๆ 02/12/2563 กส.11/2564 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
96 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 214 ตอน บ้านหลุบ - ลำชี ตอน 4 ระหว่าง กม.7+051 - กม.7+996 (LT.,RT.) เป็นช่วงๆ 02/12/2563 กส.8/2564 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
97 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2367 ตอน สี่แยกหนองแปน - กมลาไสย ระหว่าง กม.33+395 - กม.34+235 (RT.) 02/12/2563 กส.15/2564 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
98 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน สี่แยกหนองแปน - ร่องคำ ตอน 9 ระหว่าง กม.29+215 - กม.30+755 (LT.,RT.) เป็นช่วงๆ 02/12/2563 กส.12/2564 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
99 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน สี่แยกหนองแปน - ร่องคำ ตอน 10 ระหว่าง กม.34+985 - กม.35+590 (LT.,RT.) เป็นช่วงๆ 02/12/2563 กส.13/2564 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
100 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน สี่แยกยางตลาด - สี่แยกหนองแปน ตอน 2 ระหว่าง กม.11+905 - กม.15+160 (LT.,RT.) เป็นช่วงๆ 02/12/2563 กส.10/2564 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
101 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน สี่แยกยางตลาด - ร่องคำ ตอน 17 ระหว่าง กม.32+035 - กม.34+170 (LT.) เป็นช่วงๆ 02/12/2563 กส.14/2564 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
102 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 214 ตอน บ้านหลุบ - ลำชี ตอน 5 ระหว่าง กม.8+960 - กม.10+570 (LT.,RT.) เป็นช่วงๆ 02/12/2563 กส.9/2564 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
103 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 214 ตอน บ้านหลุบ - ลำชี ตอน 1 ระหว่าง กม.10+710 - กม.17+170 (LT.,RT.) เป็นช่วงๆ 02/12/2563 กส.6/2564 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
104 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 214 ตอน กาฬสินธุ์ - บ้านหลุบ - ลำชี ตอน 2 ระหว่าง กม.3+385 - กม.10+675 (LT.,RT.) เป็นช่วงๆ 02/12/2563 กส.7/2564 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
105 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล งานเงินทุนหมุนเวียน 16/11/2563 คค 06048/พ.5.2/1/2564 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
แสดง 91 ถึง 105 จาก 157 รายการ