f
title
แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
KALASIN HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรมาตรฐานด้านงานบำรุงทาง เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งเศรษฐกิจอาเซียนในภูมิภาค
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 งานป้ายจราจร ทล.2268 ตอน คำใหญ่ - ท่าคันโท ตอน 1 ระหว่าง กม.63+220 - กม.77+120 เป็นช่วงๆ ทล.2322 ตอน กุดจิก - ท่าคันโท ตอน 1 ระหว่าง กม.116+020 - กม.126+000 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง (172.08ตร.ม.) 02/11/2565 กส.24/2566 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
62 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ห้วยสีดา - ลำน้ำพาน ตอน 1 ระหว่าง กม.594+247 - กม.625+627 (CL.) เป็นช่วง ๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง (181 ต้น) 28/10/2565 กส.34/2566 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
63 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (เสาสูง High Mast) เสาสูง 25.00 เมตร บริเวณแยกขนาดใหญ่ ทล. 12 ตอน ห้วยสีดา - ลำน้ำพาน ที่ กม.613+000 ทล. 299 ตอน ลำน้ำพาน - หนองผ้าอ้อม ที่ กม.1+931, กม.4+564 และ กม.10+268 ปริมาณงาน 4 แห่ง 18/10/2565 กส.21/2566 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
64 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงโครงข่ายถนนสายหลัก กิจกรรมหลักปรับปรุงและพัฒนาถนนเพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยที่ 1 บูรณะทางสายหลัก ทล. 2336 ตอนหนองผ้าอ้อม - กุฉินารายณ์ ระหว่าง กม.4+830 - กม.6+500 ระยะทาง 1.670 กม. 17/10/2565 กส.19/2566 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
65 กิจกรรมหลัก เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทล. 2367 ตอน บ้านม่วง-สี่แยกหนองแปน ระหว่างกม.23+100-กม.27+000 กิจกรรมย่อย ขยายถนนจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร ทล.2364 ตอน บ้านม่วง – สี่แยกหนองแปน ระหว่าง กม.23+100 - กม.27+000 กว้าง 21.00 ม. ยาว 3.900 กม. 0.10ม. 17/10/2565 กส.20/2566 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
66 กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาถนนเพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยขยายทางจราจรจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร พร้อมอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยครบชุด ทล. 2416 ตอน ทางเข้าเขื่อนลำปาว ระหว่าง กม.22+500 - กม.26+000 ผิวทางจราจรกว้าง 20.00 เมตรหนา 0.10 เมตร ระยะทาง3.500 กม. 17/10/2565 กส.18/2566 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
67 งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข2289 ตอนบ้านโพน-ลำพันชาด ระหว่าง กม.8+610 - กม.9+215 ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/09/2565 กส.22/2566 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
68 กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 2336 ตอน หนองผ้าอ้อม - กุฉินารายณ์ ระหว่าง กม.11+050 - กม.11+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/09/2565 กส.6-2566 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
69 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 213 ตอน ห้วยปลาหลด - สี่แยกยางตลาด ระหว่าง กม.23+900 - กม.25+490 (LT.,RT.) ปริมาณงาน 33,985 ตร.ม. 28/09/2565 กส.9/2566 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
70 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทล.12 0903 ตอน หนองผ้าอ้อม-สี่แยกสมเด็จ (ทล.เดิม) ระหว่าง กม.662+530-กม.663+850 (LT.,RT.) ทล. 299 0102 ตอนหนองผ้าอ้อม-สี่แยกสมเด็จ (ทล.ใหม่) ระหว่าง กม.36+014 - กม.37+334 (LT.,RT.) 34,394 ตร.ม. 26/09/2565 กส.10/2566 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
71 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทล.12 0902 ตอน ลำน้ำพาน - หนองผ้าอ้อม ตอน 3 (ทล.เดิม) ระหว่าง กม.646+520-กม.648+065 (LT.,RT.) ทล. 299 0101 ตอน ลำน้ำพาน - หนองผ้าอ้อม ตอน 3 (ทล.ใหม่) ระหว่าง กม.19+570-กม.21+115 (LT.,RT.) 30,980 ตร.ม. 26/09/2565 กส.14/2566 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
72 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ห้วยสีดา - ลำน้ำพาน ระหว่าง กม.601+250 - กม.602+914 (LT.,RT.) ปริมาณงาน 35,697 ตร.ม. 27/09/2565 กส.12/2566 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
73 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 214 ตอน บ้านหลุบ-ลำชี ระหว่าง กม.9+221-กม.11+080 (LT.,RT.) ปริมาณงาน 32,813.00 ตร.ม. 27/09/2565 กส.15/2566 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
74 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต เดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทล.12 0902 ตอน ลำน้ำพาน-หนองผ้าอ้อม ตอน 2 (ทล.เดิม) กม.634+808-กม.637+010 (LT.,RT.) ทล.299 0101 ตอน ลำน้ำพาน-หนองผ้าอหนองผ้าอ้อม ตอน 2 (ทล.ใหม่) กม.7+858-กม.10+060 (LT.,RT.) 41,838 ตร.ม. 26/09/2565 กส.16/2566 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
75 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทล.12 ตอนควบคุม 0902 ตอน ลำน้ำพาน-หนองผ้าอ้อม ตอน 1 (ทล.เดิม) ระหว่าง กม.628+981-กม.631+164 (LT.,RT.) ทล.299 ตอนควบคุม 0101 ตอนลำน้ำพาน-หนองผ้าอ้อม ตอน 1 (ทล.ใหม่) ระหว่าง กม.2+031-กม.4+214 (LT.,RT.) 26/09/2565 กส.13/2566 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
แสดง 61 ถึง 75 จาก 157 รายการ