f
title
แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
KALASIN HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรมาตรฐานด้านงานบำรุงทาง เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งเศรษฐกิจอาเซียนในภูมิภาค
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีพ.ศ. 2566 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสาไฟฟ้าชนิดกิ่งเดี่ยว สูง 9.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 194 ต้น บนทางหลวงหมายเลข 2416 ตอน ทางเข้าเขื่อนลำปาว ระหว่าง กม.3+395 - กม.21+715 (เป็นช่วงๆ) 18/01/2566 คค 06048/พ.5.1/e36/2566 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
47 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.12 ตอน บ้านหลุบ - นาไคร้ ระหว่าง กม.652+305 - กม.655+760(CL.) เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง (130 ต้น) 09/11/2565 กส.36/2566 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
48 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 1 รายการ 03/11/2565 คค 06048/พ.5.2/ 1 /2566 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
49 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟสัญญาณจราจร ทล.2268 ตอน คำใหญ่ - ท่าคันโท ตอน 2 ที่ กม.77+271 และ ทล.2322 ตอน กุดจิก - ท่าคันโท ตอน 2 ที่ กม.125+755 ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/11/2565 กส.35/2566 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
50 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟสัญญาณจราจร ทล.12 ตอน ห้วยสีดา - ลำน้ำพาน ตอน 4 ที่ กม.622+832 ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/11/2565 กส.33/2566 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
51 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทล.227 ตอน กาฬสินธุ์ - แยกดงแหลม ระหว่าง กม.20+635 - กม.22+555 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,728 ม.) 04/11/2565 กส.32/2566 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
52 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.2336 ตอน หนองผ้าอ้อม - กุฉินารายณ์ ระหว่าง กม.1+720-กม.9+350(RT.) เป็นช่วงๆ 03/11/2565 กส.27/2566 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
53 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.227 ตอน แยกดงแหลม - ลำพันชาด ระหว่าง กม.48+030 - กม.58+485 (LT.,RT.) เป็นช่วงๆ 03/11/2565 กส.31/2566 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
54 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.227 ตอน กาฬสินธุ์ - แยกดงแหลม ตอน 2 ระหว่าง กม.23+135 - กม.23+555 (CL.) และ กม.26+275 - กม.27+675 (LT.,RT.) 03/11/2565 กส.29/2566 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
55 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทล.2367 ระหว่าง กม.27+000 - กม.27+972 และ ทล.2416 ระหว่าง กม.0+013 - กม.3+420 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/11/2565 กส.28/2566 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
56 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.2116 ตอน สี่แยกยางตลาด - สี่แยกหนองแปน ระหว่าง กม.8+295 - กม.12+245 (LT.,RT.) เป็นช่วงๆ 03/11/2565 กส.30/2566 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
57 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.2009 ตอน ห้วยเม็ก - ท่าคันโท กม.33+770 - กม.44+690 (LT.) เป็นช่วงๆ 03/11/2565 กส.23/2566 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
58 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนบ้านหลุบ - นาไคร้ ระหว่าง กม.652+305 - กม.655+760 (CL.) เป็นช่วง ๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง (130 ต้น) 02/11/2565 คค 06048/พ.5.1/e24/2565 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
59 งานเครื่องหมานนำทาง ทล.227 ตอน กาฬสินธุ์ - แยกดงแหลม ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 - กม.38+324 (LT.,CL.,RT) เป็นช่วงๆ 02/11/2565 กส.25/2566 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
60 งานเครื่องหมายนำทาง ทล.12 ตอน ห้วยสีดา - ลำน้ำพาน ระหว่าง กม.615+406 - กม.617+960 (LT.,CL.,RT) เป็นช่วงๆ ทล.ทล.299 ตอน ลำน้ำพาน - กม.หนองผ้าอ้อม ระหว่าง กม.0+472 - กม.2+429 (LT.,CL.,RT) เป็นช่วงๆ 02/11/2565 กส.26/2566 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
แสดง 46 ถึง 60 จาก 157 รายการ