f
title
แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
KALASIN HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรมาตรฐานด้านงานบำรุงทาง เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งเศรษฐกิจอาเซียนในภูมิภาค
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
151 งานจ้างเหมาโครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 งบกลาง ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอนควบคุม 0100 ตอน สี่แยกยางตลาด – ร่องคำ ตอน 2 ระหว่าง กม.10+000 - กม.10+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/12/2562 คค 06048/พ.5.1/e30/2562 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
152 งานจ้างเหมาโครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 งบกลาง ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอนควบคุม 0100 ตอน สี่แยกยางตลาด – ร่องคำ ตอน 1 ระหว่าง กม.1+700 - กม.1+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/12/2562 คค 06048/พ.5.1/e29/2562 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
153 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาโครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจาก อุทกภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 งบกลาง 11/12/2562 กส.32/2562 ลว.24 ก.พ. 63 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
154 จ้างก่อสร้างติดตั้งไฟสัญญาณจราจร 03/04/2562 คค 06048/พ.5.1/e27/2562 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
155 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ชำรุด จำนวน 24 รายการ 08/02/2562 คค06048/พ.5.2/2/2562 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
156 ขายทอดตลาดวัสดุ ชำรุด จำนวน 9 รายการ 08/02/2562 คค06048/พ.5.2/1/2562 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
157 จ้างเหมาโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง งานผลิตพร้อมติดตั้งอุปปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา 15/02/2562 คค 06048/พ.5.1/e26/2562 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
แสดง 151 ถึง 157 จาก 157 รายการ