f
title
แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
KALASIN HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรมาตรฐานด้านงานบำรุงทาง เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งเศรษฐกิจอาเซียนในภูมิภาค
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2009 ตอน ห้วยเม็ก - ท่าคันโท ระหว่างกม.0+150 - กม.7+265 10/04/2567 คค 06048/พ.5.1/e23/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
2 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี 2567 รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน สี่แยกหนองแปน - ร่องคำ ตอน 2 ระหว่างกม.27+160 - 28+050 10/04/2567 คค 06048/พ.5.1/e24/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
3 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี 2567 รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน สี่แยกหนองแปน - ร่องคำ ตอน 5 ระหว่างกม.33+720 - กม.35+375 10/04/2567 คค 06048/พ.5.1/e29/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
4 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2268 ตอน คำใหญ่ - ท่าคันโท ตอน 3 ระหว่างกม.63+500 - กม.66+795 10/04/2567 คค 06048/พ.5.1/e30/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
5 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 26500 งานระบายน้ำข้างทางและใต้ผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 227 ตอน กาฬสินธุ์ - แยกดงแหลม ตอน 8 ระหว่าง กม.14+115 - กม.14+625 10/04/2567 คค 06048/พ.5.1/e25/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
6 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 299 ตอน ลำน้ำพาน - หนองผ้าอ้อม ระหว่าง กม.24+815 - กม.26+705 10/04/2567 คค 06048/พ.5.1/e22/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
7 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 227 ตอน กาฬสินธุ์ - แยกดงแหลม ตอน 7 ระหว่าง กม.11+200 - กม.13+425 10/04/2567 คค 06048/พ.5.1/e21/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
8 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 227 ตอน กาฬสินธุ์ - แยกดงแหลม ตอน 4 ระหว่าง กม.23+865 - กม.25+093 10/04/2567 คค 06048/พ.5.1/e26/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
9 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 299 ตอน ลำน้ำพาน - หนองผ้าอ้อม ตอน 1 ระหว่าง กม.11+965 - กม.14+175 10/04/2567 คค 06048/พ.5.1/e33/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
10 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 214 ตอน กาฬสินธุ์ - บ้านหลุบ ระหว่าง กม.3+600 - กม.5+584 10/04/2567 คค 06048/พ.5.1/e28/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
11 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ห้วยสีดา - ลำน้ำพาน ตอน 1 ระหว่าง กม.602+978 - กม.605+033 10/04/2567 คค 06048/พ.5.1/e27/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
12 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2322 ตอน กุดจิก - ท่าคันโท ตอน 3 ระหว่างกม.110+692 - กม.113+445 10/04/2567 คค 06048/พ.5.1/e31/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
13 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2336 ตอน หนองผ้าอ้อม - กุฉินารายณ์ ตอน 2 ระหว่างกม.26+425 - กม.27+895 10/04/2567 คค 06048/พ.5.1/e32/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
14 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 20530 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 1 แห่ง 10/04/2567 คค 06048/พ.5.1/e34/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
15 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี ๒๕๖๗ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๑๑ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข ๒๓๓๖ ตอน หนองผ้าอ้อม - กุฉินารายณ์ ตอน ๔ ระหว่าง กม.๓๕+๒๔๐ - กม.๓๗+๔๐๕ (LT.) 29/03/2567 คค 06048/พ.5.1/e7/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
แสดง 1 ถึง 15 จาก 152 รายการ