f
title
แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
KALASIN HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรมาตรฐานด้านงานบำรุงทาง เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งเศรษฐกิจอาเซียนในภูมิภาค
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2336 ตอน หนองผ้าอ้อม - กุฉินารายณ์ ตอน 2 ระหว่าง กม.14+700 - กม.16+380 (RT.) 18/04/2567 กส.4/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
92 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 1 แห่ง 11/04/2567 คค 06048/พ.5.1/e3/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
93 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31420 งานไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน สี่แยกหนองแปน - ร่องคำ ตอน 1 ที่ กม.23+375 19/04/2567 กส.15/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
94 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 1 แห่ง 10/04/2567 คค 06048/พ.5.1/e4/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
95 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทล. 299 ตอน หนองผ้าอ้อม - สี่แยกสมเด็จ ระหว่างกม.33+660 - กม.34+710 (CL.), กม.35+700 - กม.35+945(RT.), กม.36+485 - กม.37+185(CL.) และ กม.38+235 - กม.39+635(CL.)เป็นช่วงๆ 19/04/2567 กส.12/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
96 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 227 ตอน แยกดงแหลม - ลำพันชาด ระหว่างกม.77+605 - กม.79+935 (LT.) เป็นช่วงๆ 19/04/2567 กส.5/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
97 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31420 งานไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 2039 ตอน น้ำอ้อม - กุดโดน ตอน 2 ที่ กม.57+450 11/04/2567 กส.13/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
98 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ลำน้ำพาน - บ้านหลุบ ระหว่างกม.627+035 - กม.634+820 (LT.,RT.,CL.) เป็นช่วงๆ 18/04/2567 คค 06048/พ.5.1/e5/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
99 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 33300 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ลำน้ำพาน - บ้านหลุบ ระหว่างกม.626+224 – กม.635+416 (LT.,RT.) เป็นช่วงๆ 19/04/2567 กส.6/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
100 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2336 ตอน หนองผ้าอ้อม - กุฉินารายณ์ ระหว่าง กม.0+075 - กม.1+650 (RT.) และกม26+480 - กม.27+285 (RT.) และกม.27+320-d,.27+600 (LT.) เป็นช่วงๆ 10/04/2567 กส.10/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
101 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31412 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสาสูง บนทางหลวงหมายเลข 213 ตอน สี่แยกสมเด็จ - โรงพยาบาลสมเด็จ ตอน 2 ระหว่าง กม.84+220 - กม.86+000 (CL.) เป็นช่วงๆ 10/04/2567 กส.9/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/02/2567 647/60/67/57 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/02/2567 647/60/67/20 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/02/2567 647/60/67/132 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/02/2567 647/85/67/131 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
แสดง 91 ถึง 105 จาก 1,032 รายการ