f
title
แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
KALASIN HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรมาตรฐานด้านงานบำรุงทาง เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งเศรษฐกิจอาเซียนในภูมิภาค
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
976 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2231 ตอน ท่าไฮ - กุงเก่า ระหว่าง กม.4+425 - กม.9+599 ปริมาณงาน 41,392 ตร.ม. 16/12/2563 กส.18/2564 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
977 จ้างเหมาปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข12 ตอน ปากทางเขื่อนลำปาว - หนองผ้าอ้อม - สี่แยกสมเด็จ (ชื่อตอนเดิม) ตอน ลำน้ำพาน - หนองผ้าอ้อม - สี่แยกสมเด็จ (ชื่อตอนใหม่) ระหว่าง กม.659+900 - กม.662+405 (LT.,RT.) 09/12/2563 กส.17/2564 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
978 จ้างเหมาปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ปากทางเขื่อนลำปาว - หนองผ้าอ้อม ตอน 3 (ชื่อตอนเดิม) ตอน ลำน้ำพาน - หนองผ้าอ้อม ตอน 3 (ชื่อตอนใหม่) ระหว่าง กม.649+885 - กม.651+765 (LT.,RT.) ปริมาณงาน 37,528 ตร.ม. 09/12/2563 กส.24/2564 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
979 จ้างเหมาปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน สี่แยกยางตลาด-ร่องคำ ตอน 1 (ชื่อตอนเดิม), ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอนสี่แยกยางตลาด - สี่แยกหนองแปน ตอน 1 (ชื่อตอนใหม่) ระหว่าง กม.3+500 - 19+827 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 55,632 ตร.ม 09/12/2563 กส.25/2564 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
980 จ้างก่อสร้าง โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง งานยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2416 ตอนทางเข้าเขื่อนลำปาว ระหว่าง กม.3+300 - กม.4+950 ปริมาณงาน 1.650 กม. 07/12/2563 กส.21/2564 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
981 จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวงยางตลาด ทางหลวงหมายเลข 2416 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าเขื่อนลำปาว ที่ กม.0+466 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/11/2563 กส.1/2564 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
982 จ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงยางตลาด ทางหลวงหมายเลข 2416 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าเขื่อนลำปาว ที่ กม.0+466 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/11/2563 กส.2/2564 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
983 จ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงร่องคำ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ 2564 ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอนควบคุม 0102 ตอน สี่แยกหนองแปน - ร่องคำ ที่ กม.45+686(RT.) ปริมาณงาน 17/11/2563 กส.3/2564 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
984 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563 ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงกาฬสินธ์ุ (ซื้อวัสดุก่อสร้าง) 24/03/2564 บจ.8/2564 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
985 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563 ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ 23/03/2564 กส.28/2564 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
986 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563 ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ 23/03/2564 บจ8/2564 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
987 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 01/07/2563 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
988 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 01/07/2563 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
989 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/09/2563 647/60/63/386 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
990 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2563 647/60/63/383 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
แสดง 976 ถึง 990 จาก 1,032 รายการ