f
title
แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
KALASIN HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรมาตรฐานด้านงานบำรุงทาง เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งเศรษฐกิจอาเซียนในภูมิภาค
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
961 งานจ้างเหมาซ่อมสะพานและโครงสร้าง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ห้วยสีดา - ปากทางเขื่อนลำปาว ตอน 3 (ชื่อตอนเดิม) ตอน ห้วยสีดา - ลำน้ำพาน ตอน 3 (ชื่อตอนใหม่) ระหว่าง กม.592+708 - กม.619+846 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 8 แห่ง 08/12/2563 บจ6/2564 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
962 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน สี่แยกหนองแปน - ร่องคำ ตอน 6 ระหว่าง กม.23+230 - กม.23+790 (LT.,RT.) เป็นช่วงๆ 17/12/2563 กส.11/2564 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
963 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 214 ตอน บ้านหลุบ - ลำชี ตอน 4 ระหว่าง กม.7+051 - กม.7+996 (LT.,RT.) เป็นช่วงๆ 18/12/2563 กส.8/2564 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
964 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2367 ตอน สี่แยกหนองแปน - กมลาไสย ระหว่าง กม.33+395 - กม.34+235 (RT.) 17/12/2563 กส.15/2564 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
965 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน สี่แยกหนองแปน - ร่องคำ ตอน 9 ระหว่าง กม.29+215 - กม.30+755 (LT.,RT.) เป็นช่วงๆ 17/12/2563 กส.12/2564 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
966 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน สี่แยกหนองแปน - ร่องคำ ตอน 10 ระหว่าง กม.34+985 - กม.35+590 (LT.,RT.) เป็นช่วงๆ 17/12/2563 กส.13/2564 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
967 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน สี่แยกยางตลาด - สี่แยกหนองแปน ตอน 2 ระหว่าง กม.11+905 - กม.15+160 (LT.,RT.) เป็นช่วงๆ 17/12/2563 กส.10/2564 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
968 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน สี่แยกยางตลาด - ร่องคำ ตอน 17 ระหว่าง กม.32+035 - กม.34+170 (LT.) เป็นช่วงๆ 17/12/2563 กส.14/2564 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
969 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 214 ตอน บ้านหลุบ - ลำชี ตอน 5 ระหว่าง กม.8+960 - กม.10+570 (LT.,RT.) เป็นช่วงๆ 18/12/2563 กส.9/2564 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
970 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 214 ตอน บ้านหลุบ - ลำชี ตอน 1 ระหว่าง กม.10+710 - กม.17+170 (LT.,RT.) เป็นช่วงๆ 18/12/2563 กส.6/2564 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
971 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 214 ตอน กาฬสินธุ์ - บ้านหลุบ - ลำชี ตอน 2 ระหว่าง กม.3+385 - กม.10+675 (LT.,RT.) เป็นช่วงๆ 17/12/2563 กส.7/2564 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
972 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล งานเงินทุนหมุนเวียน 09/12/2563 คค 06048/พ.5.2/1/2564 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
973 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน สี่แยกยางตลาด - ร่องคำ (ชื่อตอนเดิม) ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน สี่แยกยางตลาด - สี่แยกหนองแปน (ชื่อตอนใหม่) ระหว่าง กม.17+998.700 - กม.19+041.600 ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/12/2563 กส.23/2564 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
974 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 227 ตอนกาฬสินธุ์ - แยกดงแหลม ตอน 2 ระหว่าง กม.7+400 - กม.8+685 ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/12/2563 กส.20/2564 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
975 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนห้วยสีดา - ลำน้ำพาน ตอน 1(ชื่อตอนใหม่) ระหว่าง กม.592+652 - กม.594+336(LT.,RT.),กม.596+000 - กม.597+000(LT.),กม.607+000 - กม.607+370(RT.)และ กม.607+000 - กม.607+885(LT.) เป็นช่วงๆ 16/12/2563 กส.26/2564 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
แสดง 961 ถึง 975 จาก 1,032 รายการ