f
title
แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
KALASIN HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรมาตรฐานด้านงานบำรุงทาง เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งเศรษฐกิจอาเซียนในภูมิภาค
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 299 ตอน ลำน้ำพาน - หนองผ้าอ้อม ตอน 1 ระหว่าง กม.11+965 - กม.14+175 29/04/2567 กส.36/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
77 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 214 ตอน กาฬสินธุ์ - บ้านหลุบ ระหว่าง กม.3+600 - กม.5+584 29/04/2567 กส.33/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
78 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ห้วยสีดา - ลำน้ำพาน ตอน 1 ระหว่าง กม.602+978 - กม.605+033 29/04/2567 กส.32/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
79 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2322 ตอน กุดจิก - ท่าคันโท ตอน 3 ระหว่างกม.110+692 - กม.113+445 30/04/2567 กส.31/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
80 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2336 ตอน หนองผ้าอ้อม - กุฉินารายณ์ ตอน 2 ระหว่างกม.26+425 - กม.27+895 29/04/2567 กส.35/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
81 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 20530 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 1 แห่ง 24/04/2567 คค 06048/พ.5.1/e34/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
82 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี ๒๕๖๗ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๑๑ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข ๒๓๓๖ ตอน หนองผ้าอ้อม - กุฉินารายณ์ ตอน ๔ ระหว่าง กม.๓๕+๒๔๐ - กม.๓๗+๔๐๕ (LT.) 11/04/2567 กส.17/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
83 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31420 งานไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ห้วยสีดา - ลำน้ำพาน ตอน 3 ระหว่าง กม.615+226 - กม.615+628 18/04/2567 กส.8/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
84 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31800 งานปรับปรุงทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 227 ตอน กาฬสินธุ์ - แยกดงแหลม ตอน 2 ที่ กม.2+470 19/04/2567 กส.7/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
85 แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 การพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ รหัสงาน 11400 กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 227 ตอน กาฬสินธุ์ - แยกดงแหลม ระหว่าง กม.37+731 - กม.38+350 11/04/2567 กส.19/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
86 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี ๒๕๖๗ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๑๑ งานติดตั้งฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข ๒๒๕๓ ตอน คำพิมูล - คำม่วง ระหว่าง กม.๒+๓๓๐ - กม.๓+๔๕๐ (RT.) และ กม.๔+๒๓๐ - กม.๕+๗๓๕ (LT.,RT.) เป็นช่วง ๆ 18/04/2567 กส.30/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
87 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 227 ตอน กาฬสินธุ์ - แยกดงแหลม ตอน 3 ระหว่าง กม.40+000 – กม.46+300 (LT.RT) เป็นช่วง ๆ 19/04/2567 กส.18/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
88 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) หมวดทางหลวงห้วยเม็ก แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 1 แห่ง 18/04/2567 กส.3/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
89 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31420 งานไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน สี่แยกยางตลาด - สี่แยกหนองแปน ตอน 3 ที่ กม.2+450 11/04/2567 กส.14/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
90 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31420 งานไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 213 ตอน สี่แยกสมเด็จ - โรงพยาบาลสมเด็จ ตอน 1 ที่กม.85+050 19/04/2567 กส.16/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
แสดง 76 ถึง 90 จาก 1,032 รายการ