f
title
แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
KALASIN HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรมาตรฐานด้านงานบำรุงทาง เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งเศรษฐกิจอาเซียนในภูมิภาค
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 2289 ตอน บ้านโพน - ลำพันชาด ระหว่าง กม.8+610 - กม.9+215 ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/09/2565 คค 06048/พ.5.1/e15/2566 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
107 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ ทางถนน งานไฟสัญญาณจราจรง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0902 ตอน ลำน้ำพาน - หนองผ้าอ้อม ที่ ทางแยก กม.648+359.404 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/02/2565 กส.32/2565 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
108 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0903 ตอน หนองผ้าอ้อม - สี่แยกสมเด็จ ระหว่าง กม.663+950 - กม.664+847.500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/02/2565 กส.35/2565 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
109 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0903 ตอน หนองผ้าอ้อม – สี่แยกสมเด็จ ระหว่าง กม.663+950 - กม.664+874.500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/01/2565 คค 06048/พ.5.1/คล.27/2565 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
110 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0905 ตอน บ้านหลุบ - นาไคร้ ระหว่าง กม.44+984 - กม.45+284 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 10/01/2565 กส.30/2565 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
111 จ้างเหมางานบูรณะ ทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 227 ตอนควบคุม 0102 ตอน แยกดงแหลม - ลำพันชาด ระหว่าง กม.63+682 - กม.65+105 ปริมาณงาน 11,717 ตร.ม. 20/12/2564 กส.19/2565 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
112 จ้างเหมาเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2367 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านม่วง - สี่แยกหนองแปน ระหว่าง กม.21+975 - กม.23+260 ปริมาณงาน 22,815 ตร.ม. 20/12/2564 กส.18/2565 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
113 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2336 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองผ้าอ้อม - กุฉินารายณ์ ตอน 3 ระหว่าง กม.27+660 - กม.34+885 (LT.,RT.) เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง (161 ต้น) 23/12/2564 กส.29/2565 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
114 งานราวกันอันตราย ทล. 2009 ตอน ห้วยเม็ก - ท่าคันโท ระหว่าง กม.0+000 - กม.59+166 (เป็นช่วงๆ), ทล. 2268 ตอน คำใหญ่ - ท่าคันโท ระหว่าง กม.47+126 - กม.77+271 (เป็นช่วงๆ) และ ทล.2322 ตอน กุดจิก - ท่าคันโท ระหว่าง กม.110+692 - กม.กม.126+942 (เป็นช่วงๆ) 1 แห่ง 23/12/2564 กส.28/2565 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
115 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2336 ตอน หนองผ้าอ้อม - กุฉินารายณ์ ระหว่าง กม.24+500 - กม.26+425 22/12/2564 กส.27/2565 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
116 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2336 ตอน หนองผ้าอ้อม - กุฉินารายณ์ ระหว่าง กม.37+850 - กม.39+020 22/12/2564 กส.24/2565 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
117 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 227 ตอน กาฬสินธุ์ - แยกดงแหลม ระหว่าง กม.25+100 - กม.26+487 22/12/2564 กส.23/2565 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
118 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ลำน้ำพาน - หนองผ้าอ้อม ระหว่าง กม.626+988 - กม.627+250 (LT.) และระหว่าง กม.626+988 - กม.628+945 (RT.) 22/12/2564 กส.26/2565 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
119 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ลำน้ำพาน - หนองผ้าอ้อม ระหว่าง กม.648+065 - กม.649+825 22/12/2564 กส.22/2565 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
120 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0901 ตอน ห้วยสีดา - ลำน้ำพาน ตอน 2 ระหว่าง กม.623+020 - กม.625+457 (LT.) และ กม.623+020 - กม.624+335 (RT.) 22/12/2564 กส.25/2565 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
แสดง 106 ถึง 120 จาก 273 รายการ