f
title
แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
KALASIN HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรมาตรฐานด้านงานบำรุงทาง เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งเศรษฐกิจอาเซียนในภูมิภาค
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข2289 ตอนบ้านโพน-ลำพันชาด ระหว่าง กม.8+610 - กม.9+215 ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/09/2565 กส.22/2566 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
92 กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 2336 ตอน หนองผ้าอ้อม - กุฉินารายณ์ ระหว่าง กม.11+050 - กม.11+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/09/2565 กส.6-2566 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
93 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 213 ตอน ห้วยปลาหลด - สี่แยกยางตลาด ระหว่าง กม.23+900 - กม.25+490 (LT.,RT.) ปริมาณงาน 33,985 ตร.ม. 20/09/2565 กส.9/2566 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
94 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทล.12 0903 ตอน หนองผ้าอ้อม-สี่แยกสมเด็จ (ทล.เดิม) ระหว่าง กม.662+530-กม.663+850 (LT.,RT.) ทล. 299 0102 ตอนหนองผ้าอ้อม-สี่แยกสมเด็จ (ทล.ใหม่) ระหว่าง กม.36+014 - กม.37+334 (LT.,RT.) 34,394 ตร.ม. 20/09/2565 กส.10/2566 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
95 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทล.12 0902 ตอน ลำน้ำพาน - หนองผ้าอ้อม ตอน 3 (ทล.เดิม) ระหว่าง กม.646+520-กม.648+065 (LT.,RT.) ทล. 299 0101 ตอน ลำน้ำพาน - หนองผ้าอ้อม ตอน 3 (ทล.ใหม่) ระหว่าง กม.19+570-กม.21+115 (LT.,RT.) 30,980 ตร.ม. 20/09/2565 กส.14/2566 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
96 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ห้วยสีดา - ลำน้ำพาน ระหว่าง กม.601+250 - กม.602+914 (LT.,RT.) ปริมาณงาน 35,697 ตร.ม. 20/09/2565 กส.12/2566 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
97 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 214 ตอน บ้านหลุบ-ลำชี ระหว่าง กม.9+221-กม.11+080 (LT.,RT.) ปริมาณงาน 32,813.00 ตร.ม. 20/09/2565 กส.15/2566 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
98 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต เดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทล.12 0902 ตอน ลำน้ำพาน-หนองผ้าอ้อม ตอน 2 (ทล.เดิม) กม.634+808-กม.637+010 (LT.,RT.) ทล.299 0101 ตอน ลำน้ำพาน-หนองผ้าอหนองผ้าอ้อม ตอน 2 (ทล.ใหม่) กม.7+858-กม.10+060 (LT.,RT.) 41,838 ตร.ม. 20/09/2565 กส.16/2566 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
99 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทล.12 ตอนควบคุม 0902 ตอน ลำน้ำพาน-หนองผ้าอ้อม ตอน 1 (ทล.เดิม) ระหว่าง กม.628+981-กม.631+164 (LT.,RT.) ทล.299 ตอนควบคุม 0101 ตอนลำน้ำพาน-หนองผ้าอ้อม ตอน 1 (ทล.ใหม่) ระหว่าง กม.2+031-กม.4+214 (LT.,RT.) 20/09/2565 กส.13/2566 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน สี่แยกหนองแปน - ร่องคำ ตอน 2 ระหว่าง กม.38+900 - กม.40+515 (LT.,RT.) ปริมาณงาน 16,150 ตร.ม. 20/09/2565 กส.11/2566 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
101 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน สี่แยกยางตลาด - สี่แยกหนองแปน ระหว่าง กม.0+118 - กม.1+563 (LT.,RT.) ปริมาณงาน 27,455 ตร.ม. 20/09/2565 กส.8/2566 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
102 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 214 ตอน กาฬสินธุ์ - บ้านหลุบ ระหว่าง กม.1+000 - กม.2+350 ปริมาณงาน 33,500 ตร.ม. 20/09/2565 กส.7/2566 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
103 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2009 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยเม็ก - ท่าคันโท ระหว่าง กม.11+560 - กม.12+250 (LT.,RT.) ปริมาณงาน 12,870 ตร.ม. 16/09/2565 กส.3/2566 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
104 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งประกอบ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ3-6) ภายในบริเวณแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ ทางหลวงหมายเลข 2388 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าสำนักงานแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ที่ กม.0+650 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/09/2565 กส.2/2566 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
105 ค่าก่อสร้างที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวงห้วยเม็ก แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ ทางหลวงหมายเลข 2039 ตอนควบคุม 0201 ตอน หนองผ้าอ้อม - กุดโดน ที่ กม.43+920 ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/09/2565 กส.1/2566 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
แสดง 91 ถึง 105 จาก 273 รายการ