f
title
แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
KALASIN HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรมาตรฐานด้านงานบำรุงทาง เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งเศรษฐกิจอาเซียนในภูมิภาค
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.2336 ตอน หนองผ้าอ้อม - กุฉินารายณ์ ระหว่าง กม.1+720-กม.9+350(RT.) เป็นช่วงๆ 28/10/2565 กส.27/2566 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
77 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.227 ตอน แยกดงแหลม - ลำพันชาด ระหว่าง กม.48+030 - กม.58+485 (LT.,RT.) เป็นช่วงๆ 28/10/2565 กส.31/2566 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
78 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.227 ตอน กาฬสินธุ์ - แยกดงแหลม ตอน 2 ระหว่าง กม.23+135 - กม.23+555 (CL.) และ กม.26+275 - กม.27+675 (LT.,RT.) 28/10/2565 กส.29/2566 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
79 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทล.2367 ระหว่าง กม.27+000 - กม.27+972 และ ทล.2416 ระหว่าง กม.0+013 - กม.3+420 ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/10/2565 กส.28/2566 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
80 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.2116 ตอน สี่แยกยางตลาด - สี่แยกหนองแปน ระหว่าง กม.8+295 - กม.12+245 (LT.,RT.) เป็นช่วงๆ 28/10/2565 กส.30/2566 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
81 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.2009 ตอน ห้วยเม็ก - ท่าคันโท กม.33+770 - กม.44+690 (LT.) เป็นช่วงๆ 28/10/2565 กส.23/2566 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
82 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนบ้านหลุบ - นาไคร้ ระหว่าง กม.652+305 - กม.655+760 (CL.) เป็นช่วง ๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง (130 ต้น) 27/10/2565 คค 06048/พ.5.1/e24/2565 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
83 งานเครื่องหมานนำทาง ทล.227 ตอน กาฬสินธุ์ - แยกดงแหลม ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 - กม.38+324 (LT.,CL.,RT) เป็นช่วงๆ 27/10/2565 กส.25/2566 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
84 งานเครื่องหมายนำทาง ทล.12 ตอน ห้วยสีดา - ลำน้ำพาน ระหว่าง กม.615+406 - กม.617+960 (LT.,CL.,RT) เป็นช่วงๆ ทล.ทล.299 ตอน ลำน้ำพาน - กม.หนองผ้าอ้อม ระหว่าง กม.0+472 - กม.2+429 (LT.,CL.,RT) เป็นช่วงๆ 27/10/2565 กส.26/2566 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
85 งานป้ายจราจร ทล.2268 ตอน คำใหญ่ - ท่าคันโท ตอน 1 ระหว่าง กม.63+220 - กม.77+120 เป็นช่วงๆ ทล.2322 ตอน กุดจิก - ท่าคันโท ตอน 1 ระหว่าง กม.116+020 - กม.126+000 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง (172.08ตร.ม.) 27/10/2565 กส.24/2566 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
86 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ห้วยสีดา - ลำน้ำพาน ตอน 1 ระหว่าง กม.594+247 - กม.625+627 (CL.) เป็นช่วง ๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง (181 ต้น) 21/10/2565 กส.34/2566 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
87 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (เสาสูง High Mast) เสาสูง 25.00 เมตร บริเวณแยกขนาดใหญ่ ทล. 12 ตอน ห้วยสีดา - ลำน้ำพาน ที่ กม.613+000 ทล. 299 ตอน ลำน้ำพาน - หนองผ้าอ้อม ที่ กม.1+931, กม.4+564 และ กม.10+268 ปริมาณงาน 4 แห่ง 10/10/2565 กส.21/2566 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
88 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงโครงข่ายถนนสายหลัก กิจกรรมหลักปรับปรุงและพัฒนาถนนเพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยที่ 1 บูรณะทางสายหลัก ทล. 2336 ตอนหนองผ้าอ้อม - กุฉินารายณ์ ระหว่าง กม.4+830 - กม.6+500 ระยะทาง 1.670 กม. 07/10/2565 กส.19/2566 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
89 กิจกรรมหลัก เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทล. 2367 ตอน บ้านม่วง-สี่แยกหนองแปน ระหว่างกม.23+100-กม.27+000 กิจกรรมย่อย ขยายถนนจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร ทล.2364 ตอน บ้านม่วง – สี่แยกหนองแปน ระหว่าง กม.23+100 - กม.27+000 กว้าง 21.00 ม. ยาว 3.900 กม. 0.10ม. 07/10/2565 กส.20/2566 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
90 กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาถนนเพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยขยายทางจราจรจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร พร้อมอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยครบชุด ทล. 2416 ตอน ทางเข้าเขื่อนลำปาว ระหว่าง กม.22+500 - กม.26+000 ผิวทางจราจรกว้าง 20.00 เมตรหนา 0.10 เมตร ระยะทาง3.500 กม. 06/10/2565 กส.18/2566 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
แสดง 76 ถึง 90 จาก 273 รายการ