f
title
แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
KALASIN HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรมาตรฐานด้านงานบำรุงทาง เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งเศรษฐกิจอาเซียนในภูมิภาค
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2336 ตอน หนองผ้าอ้อม - กุฉินารายณ์ ตอน 2 ระหว่าง กม.14+700 - กม.16+380 (RT.) 25/03/2567 กส.4/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
32 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 1 แห่ง 25/03/2567 คค 06048/พ.5.1/e3/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
33 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31420 งานไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน สี่แยกหนองแปน - ร่องคำ ตอน 1 ที่ กม.23+375 25/03/2567 กส.15/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
34 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 1 แห่ง 25/03/2567 คค 06048/พ.5.1/e4/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
35 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทล. 299 ตอน หนองผ้าอ้อม - สี่แยกสมเด็จ ระหว่างกม.33+660 - กม.34+710 (CL.), กม.35+700 - กม.35+945(RT.), กม.36+485 - กม.37+185(CL.) และ กม.38+235 - กม.39+635(CL.)เป็นช่วงๆ 25/03/2567 กส.12/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
36 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 227 ตอน แยกดงแหลม - ลำพันชาด ระหว่างกม.77+605 - กม.79+935 (LT.) เป็นช่วงๆ 25/03/2567 - แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
37 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 227 ตอน แยกดงแหลม - ลำพันชาด ระหว่างกม.77+605 - กม.79+935 (LT.) เป็นช่วงๆ 25/03/2567 กส.5/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
38 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31420 งานไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 2039 ตอน น้ำอ้อม - กุดโดน ตอน 2 ที่ กม.57+450 25/03/2567 กส.13/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
39 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ลำน้ำพาน - บ้านหลุบ ระหว่างกม.627+035 - กม.634+820 (LT.,RT.,CL.) เป็นช่วงๆ 25/03/2567 คค 06048/พ.5.1/e5/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
40 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 33300 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ลำน้ำพาน - บ้านหลุบ ระหว่างกม.626+224 – กม.635+416 (LT.,RT.) เป็นช่วงๆ 25/03/2567 กส.6/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
41 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2336 ตอน หนองผ้าอ้อม - กุฉินารายณ์ ระหว่าง กม.0+075 - กม.1+650 (RT.) และกม26+480 - กม.27+285 (RT.) และกม.27+320-d,.27+600 (LT.) เป็นช่วงๆ 22/03/2567 กส.10/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
42 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31412 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสาสูง บนทางหลวงหมายเลข 213 ตอน สี่แยกสมเด็จ - โรงพยาบาลสมเด็จ ตอน 2 ระหว่าง กม.84+220 - กม.86+000 (CL.) เป็นช่วงๆ 22/03/2567 กส.9/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
43 จ้างเหมาค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงสมเด็จ 29/11/2566 บจ.2/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
44 จ้างเหมาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง หน่วยบริการตำรวจทางหลวงยางตลาด 29/11/2566 บจ.1/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
45 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน บ้านหลุบ - นาไคร้ ระหว่าง กม.667+600 - กม.668+360 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/03/2566 คค 06048/พ.5.1/e38/2565 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
แสดง 31 ถึง 45 จาก 273 รายการ