f
title
แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
KALASIN HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรมาตรฐานด้านงานบำรุงทาง เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งเศรษฐกิจอาเซียนในภูมิภาค
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 299 ตอน ลำน้ำพาน - หนองผ้าอ้อม ตอน 1 ระหว่าง กม.11+965 - กม.14+175 03/04/2567 กส.36/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
17 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 214 ตอน กาฬสินธุ์ - บ้านหลุบ ระหว่าง กม.3+600 - กม.5+584 03/04/2567 กส.33/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
18 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ห้วยสีดา - ลำน้ำพาน ตอน 1 ระหว่าง กม.602+978 - กม.605+033 03/04/2567 กส.32/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
19 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2322 ตอน กุดจิก - ท่าคันโท ตอน 3 ระหว่างกม.110+692 - กม.113+445 03/04/2567 กส.31/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
20 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2336 ตอน หนองผ้าอ้อม - กุฉินารายณ์ ตอน 2 ระหว่างกม.26+425 - กม.27+895 03/04/2567 กส.35/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
21 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 20530 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 1 แห่ง 02/04/2567 คค 06048/พ.5.1/e34/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
22 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี ๒๕๖๗ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๑๑ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข ๒๓๓๖ ตอน หนองผ้าอ้อม - กุฉินารายณ์ ตอน ๔ ระหว่าง กม.๓๕+๒๔๐ - กม.๓๗+๔๐๕ (LT.) 25/03/2567 กส.17/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
23 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31420 งานไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ห้วยสีดา - ลำน้ำพาน ตอน 3 ระหว่าง กม.615+226 - กม.615+628 28/03/2567 กส.8/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
24 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31800 งานปรับปรุงทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 227 ตอน กาฬสินธุ์ - แยกดงแหลม ตอน 2 ที่ กม.2+470 28/03/2567 กส.7/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
25 แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 การพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ รหัสงาน 11400 กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 227 ตอน กาฬสินธุ์ - แยกดงแหลม ระหว่าง กม.37+731 - กม.38+350 27/03/2567 กส.19/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
26 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี ๒๕๖๗ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๑๑ งานติดตั้งฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข ๒๒๕๓ ตอน คำพิมูล - คำม่วง ระหว่าง กม.๒+๓๓๐ - กม.๓+๔๕๐ (RT.) และ กม.๔+๒๓๐ - กม.๕+๗๓๕ (LT.,RT.) เป็นช่วง ๆ 27/03/2567 กส.30/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
27 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 227 ตอน กาฬสินธุ์ - แยกดงแหลม ตอน 3 ระหว่าง กม.40+000 – กม.46+300 (LT.RT) เป็นช่วง ๆ 26/03/2567 กส.18/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
28 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) หมวดทางหลวงห้วยเม็ก แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 1 แห่ง 26/03/2567 กส.3/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
29 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31420 งานไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน สี่แยกยางตลาด - สี่แยกหนองแปน ตอน 3 ที่ กม.2+450 25/03/2567 กส.14/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
30 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31420 งานไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 213 ตอน สี่แยกสมเด็จ - โรงพยาบาลสมเด็จ ตอน 1 ที่กม.85+050 25/03/2567 กส.16/2567 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
แสดง 16 ถึง 30 จาก 273 รายการ