f
title
แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
KALASIN HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรมาตรฐานด้านงานบำรุงทาง เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งเศรษฐกิจอาเซียนในภูมิภาค
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
241 จ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงห้วยเม็ก กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 ทางหลวงหมายเลข 2039 ตอนควบคุม 0201 ตอน น้ำอ้อม - ห้วยเม็ก ที่ กม.43+920 (LT.) ปริมาณงาน 1 หลัง 21/04/2563 คค 06048/พ.5.1/e21/2563 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
242 งานจ้างเหมาติดตั้งไฟสัญญาณจราจร กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน สี่แยกยางตลาด – ร่องคำ ที่ กม.46+525 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/04/2563 สัญญาที่ กส.28/2563 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
243 งานจ้างเหมาทำการบูรณะพื้นทางและผิวทาง โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงโครงข่ายถนนสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0901 ตอน ห้วยสีดา - ปากทางเขื่อนลำปาว ระหว่าง กม.594+336 - กม.612+500(เป็นช่วงๆ) และ ทางหลวงหมายเลข 213 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยปลาหลด - สี่แยกยางตลาด ระหว่าง กม.22+378 - กม.23+800 ปริมาณงาน 10.128 กม.โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 09/04/2563 สัญญาที่ กส.22/2563 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
244 งานจ้างเหมาทำการบูรณะพื้นทางและผิวทาง โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงโครงข่ายถนนสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0903 ตอน หนองผ้าอ้อม - สี่แยกสมเด็จ ระหว่าง กม.670+730 - กม.672+267 (เป็นช่วงๆ) และ ทางหลวงหมายเลข 213 ตอนควบคุม 0202 ตอน สี่แยกสมเด็จ – โรงพยาบาลสมเด็จ ระหว่าง กม.84+220 - กม.86+000 ปริมาณงาน 6.168 กม. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 09/04/2563 สัญญาที่ กส.23/2563 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
245 งานจ้างเหมาทำการบูรณะพื้นทางและผิวทาง โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงโครงข่ายถนนสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 227 ตอนควบคุม 0102 ตอน แยกดงแหลม - ลำพันชาด ระหว่าง กม.73+150 - กม.83+260 ปริมาณงาน 10.110 กม. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 08/04/2563 สัญญาที่ กส.20/2563 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
246 งานจ้างเหมาทำการบูรณะพื้นทางและผิวทาง โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงโครงข่ายถนนสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0902 ตอน ปากทางเขื่อนลำปาว - หนองผ้าอ้อม ระหว่าง กม.640+495 - กม.645+800 และ ทางหลวงหมายเลข 2442 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยสีทน - มอดินแดง ระหว่าง กม.0+003 - กม.2+903 ปริมาณงาน 13.510 กม. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 08/04/2563 สัญญาที่ กส.19/2563 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
247 งานจ้างเหมาทำการบูรณะพื้นทางและผิวทาง โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงโครงข่ายถนนสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 2009 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยเม็ก - ท่าคันโท ระหว่าง กม.6+000 - กม.43+435 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 14.275 กม. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 08/04/2563 สัญญาที่ กส.21/2563 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
248 ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ(ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ทางหลวงหมายเลข 2388 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าสำนักงานแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ที่ กม.0+650 (RT.) ปริมาณงาน 1 หลัง 07/04/2563 คค 06048/พ.5.1/e13/2563 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
249 ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงกาฬสินธุ์ ทางหลวงเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ (ภายในบริเวณหมวดทางหลวงกาฬสินธุ์) ปริมาณงาน 1 หลัง 07/04/2563 คค 06048/พ.5.1/e12/2563 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
250 ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงยางตลาด ทางหลวงหมายเลข 2416 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าเขื่อนลำปาว ที่ กม.0+466(LT.) ปริมาณงาน 1 หลัง 07/04/2563 คค 06048/พ.5.1/e11/2563 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
251 ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงห้วยเม็ก ทางหลวงหมายเลข 2039 ตอนควบคุม 0201 ตอน น้ำอ้อม - ห้วยเม็ก ที่ กม.43+920 (LT.) ปริมาณงาน 1 หลัง 07/04/2563 คค 06048/พ.5.1/e10/2563 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
252 งานจ้างเหมาปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอนควบคุม 0100 ตอน สี่แยกยางตลาด - ร่องคำ ตอน 1 ระหว่าง กม.19+827 - กม.23+300 ปริมาณงาน 41,840 ตร.ม. 02/04/2563 สัญญาที่ กส.10/2563 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
253 งานจ้างเหมาเสริมผิวแอสฟัลต์ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 ทางหลวงหมายเลข 2322 ตอนควบคุม 0300 ตอน กุดจิก – ท่าคันโท ระหว่าง กม.115+500 - กม.119+930 ปริมาณงาน 35,440 ตร.ม. 25/03/2563 สัญญาที่ กส.6/2563 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
254 จ้างก่อสร้าง กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ทางหลวงหมายเลข 2336 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองผ้าอ้อม - กุฉินารายณ์ ระหว่าง กม.14+400 - กม.15+450 ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/03/2563 สัญญาที่ กส.13/2563 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
255 งานจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ โดยวิธี Pavement In – Place Recycling กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 ทางหลวงหมายเลข 2009 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยเม็ก - ท่าคันโท ระหว่าง กม.22+050 - กม.25+245 ปริมาณงาน 28,755 ตร.ม. 20/03/2563 สัญญาที่ กส.7/2563 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
แสดง 241 ถึง 255 จาก 273 รายการ