f
title
แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
KALASIN HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรมาตรฐานด้านงานบำรุงทาง เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งเศรษฐกิจอาเซียนในภูมิภาค
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำรายไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2567 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2567) 04/04/2567 67047001906 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
2 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 1 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือนธันวาคม 2566) 09/01/2567 - แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
3 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 4 (ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2566 ถึงเดือนกันยายน 2566) 04/10/2566 - แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
4 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 01/04/2566 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
5 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ระหว่างเดือนมกราคม 2566 ถึงเดือนมีนาคม 2566 12/05/2566 - แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
6 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ระหว่างเดือน ตุลาคม 2565 ถึงเดือน ธันวาคม 2565 12/05/2566 - แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
7 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 01/07/2565 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
8 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ระหว่างเดือน กรกฎาคม 2565 ถึงเดือน กันยายน 2565 03/10/2565 - แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
9 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ระหว่างเดือนเมษายน 2565 ถึงเดือนมิถุนายน 2565 05/07/2565 - แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
10 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ระหว่างเดือน มกราคม 2565 ถึงเดือน มีนาคม 2565 08/04/2565 - แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
11 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2564 ถึงเดือน ธ.ค. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/01/2565 - แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
12 รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจําไตรมาสที่....4....(เดือน .....กรกฎาคม..... พ.ศ. ....2564.....ถึง เดือน ......กันยายน....... พ.ศ. .....2564......) 01/10/2564 - แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
13 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 3 05/07/2564 - แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
14 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. 2564 ถึงเดือน มิ.ย. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/04/2564 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
15 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. 2564 ถึงเดือน มิ.ย. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/04/2564 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
แสดง 1 ถึง 15 จาก 487 รายการ