f
title
แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
KALASIN HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรมาตรฐานด้านงานบำรุงทาง เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งเศรษฐกิจอาเซียนในภูมิภาค
ร่วมใจแต่งกายด้วยผ้าไทย เพื่ออนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาของไทยตามมาตรการส่งเสริม และสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยของกรมทางหลวง
ลงวันที่ 15/02/2567

นางดวงตา  พายุพล  ผอ.ขท.กาฬสินธุ์  และ เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์  ร่วมใจแต่งกายด้วยผ้าไทย  เพื่ออนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาของไทยตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยของกรมทางหลวง


'