f
title
แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
KALASIN HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรมาตรฐานด้านงานบำรุงทาง เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งเศรษฐกิจอาเซียนในภูมิภาค
ประชุมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองกาฬสินธุ์ (ด้านทิศเหนือ) ครั้งที่ 1
ลงวันที่ 02/06/2565

นายธวัชชัย รอดงาม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานฯ  การประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนาครั้ง ที่ 1) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองกาฬสินธุ์ (ด้านทิศเหนือ) โดยมี  นางดวงตา  พายุพล  ผอ.ขท.กาฬสินธุ์  ร่วมกับ ผู้แทนสำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง, ผู้แทนบริษัทที่ปรึกษา พร้อมด้วย  นายพูลศักดิ์ สาระคร, นายประสงค์ มูลศรี  ที่ปรึกษาคณะทำงานแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ และคณะเจ้าหน้าที่สังกัดแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน ตำรวจ และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องทศพร โรงแรมริมปาว อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์


'