f
title
แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
KALASIN HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรมาตรฐานด้านงานบำรุงทาง เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งเศรษฐกิจอาเซียนในภูมิภาค
ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงหมายเลข 2336 ตอน หนองผ้าอ้อม – กุฉินารายณ์ ระหว่าง กม.37+850 - กม.39+020
ลงวันที่ 21/01/2565

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์  โดย  นางดวงตา  พายุพล  ผอ.ขท.กาฬสินธุ์  พร้อมด้วย  นายพูลศักดิ์  สาระคร  ประธานที่ปรึกษาคณะทำงานแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์, นายประสงค์  มูลศรี  ที่ปรึกษาคณะทำงานแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์  และคณะเจ้าหน้าที่ฯ จัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน  โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค  ทางหลวงหมายเลข 2336  ตอน หนองผ้าอ้อม - กุฉินารายณ์  ระหว่าง  กม.37+850 - กม.39+020 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินงาน และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์  เพื่อนำไปเป็นแนวทางพิจารณาประกอบการดำเนินโครงการให้เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่  โดยมี  นายเทพรัตน์  ตันตยานนท์  นายอำเภอกุฉินารายณ์  เป็นประธานฯ  ณ  หอประชุมโรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา  ตำบลกุดค้าว  อำเภอกุฉินารายณ์  จังหวัดกาฬสินธุ์


'